VODNI DNEVI 2020

Povabilo k oddaji povzetkov za simpozij z mednarodno udeležbo

Vodni dnevi 2020

Obzorje 2020: Voda kot družbeni izziv

 

Vabimo vas k oddaji povzetkov za simpozij Vodni dnevi 2020, ki bo potekal 12. in 13. novembra v kongresnem centru Rimske terme v Rimskih Toplicah.

Obzorje 2020 je največji program EU za raziskave in razvoj, ki je v sedemletnem obdobju na trg prenesel raziskovalne zamisli in je v želji po napredku ter spodbujanju gospodarske rasti med seboj povezal tako raziskovalni kot aplikativni kader. Usmerjen je na tri ključna področja: znanost, vodilni položaj v panogi in družbene izzive. Ker je voda povezovalni člen in nujno potrebna surovina za obstoj in rast gospodarstva, jo bomo na letošnjih Vodnih dnevih obravnavali tudi s stališča aktualnih družbenih izzivov s poudarkom na varovanju narave, in sicer:

 • prehranska varnost in trajnostna raba bioloških virov – voda in odpadki, uporaba vode v kmetijstvu,
 • trajnostna energija – voda kot njen vir,
 • zelena, integrirana mobilnost – vpliv prometa na vode, trajnostna mobilnost in usklajevanje potreb prometa z okoljskimi dimenzijami,
 • podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin – vpliv na biotsko raznovrstnost in ekosisteme, voda v krožnem gospodarstvu,
 • zdravje in dobro počutje – virusi in bakterije v okolju, raba vode v turizmu.

Poleg tega bomo vodo obravnavali tudi z naslednjih vidikov:

 • voda v okolju – pogled na vodo z vidika različnih naravoslovnih in družboslovnih strok,
 • vodni viri in pitna voda – zaloge, kakovost vodnih virov in pitne vode, priprava vode, tveganja pri oskrbi s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje odpadne vode – komunalne in industrijske odpadne vode,
 • drugo

Izvleček mora vsebovati:

 • naslov prispevka v slovenskem in angleškem jeziku,
 • avtorja oz. soavtorje z imenom, priimkom, nazivom in navedbo podjetja oz. institucije ter e-naslovom in telefonsko številko odgovornega avtorja,
 • ključne besede prispevka,
 • kratko vsebino prispevka z največ 1500 znaki brez presledkov.

Izvlečke pošljite na e-naslov: info@vodnidnevi.si do 4. maja 2020.

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni do 4. junija 2020. Izbrani avtorji bodo prejeli podrobna navodila za pripravo končnega prispevka in predstavitev na simpoziju. Zadnji rok za oddajo prispevka, ki bo objavljen v Zborniku referatov, je 17. avgust 2020.

Vabimo vas, da nam sporočite predloge vsebin, ki bi lahko bile zanimive za letošnja ali prihodnja predavanja na Vodnih dnevih.

Naj bo simpozij Vodni dnevi 2020 odlična priložnost, da se med seboj slišijo in povežejo različne stroke in gospodarske dejavnosti, katerih skupna točka je raba ali vpliv na vode. Bodite del tega povezovanja in skupaj z nami soustvarjate sonaravne rešitve.

Vabljeni k oddaji povzetkov.

 

Ljubljana, 23. marec 2020

Programski odbor Vodni dnevi 2020