Scroll Top

Spoštovani.

 

Slovenija, julij 2022. Obdobje z manjšo količino padavin, kot je povprečje preteklih let, se je iz lanskega jesenskega obdobja nadaljevalo v letošnjo pomlad in poletje. Padavine so vir pitne vode, z upadanjem količine padavin pa se znižujejo tudi gladine podzemnih voda plitvih peščeno-prodnih vodonosnikov kot tudi pretoki izvirov ter vodotokov. Upadajo viri vode za namakanje kmetijskih površin, tehnoloških voda in vode za pridobivanje električne energije, ob tem pa se spreminjajo življenjski pogoji številnih rastlinskih in živalskih vrst.

Mnogi upravljavci vodovodov omejujejo rabo vode in pozivajo uporabnike k njeni varčni porabi, pri čemer kmetje nemočno opazujejo propad kmetijskih pridelkov, saj so zaloge vode v tleh pošle, površinski vodni ekosistemi in biodiverziteta pa so pod stresom. Celotno naravno okolje se spreminja in sprašujemo se, koliko k neželenim spremembam prispeva človeštvo. Svetovne projekcije nakazujejo, da bodo temperaturni ekstremi in daljša sušna obdobja tudi v Evropi stalnica. Kaj je treba storiti, praviloma vemo, a je malo verjetno, da se bo človeštvo sposobno dogovoriti o učinkovitih ukrepih, ki bi zmanjšali vplive na našem planetu na še sprejemljivo raven. Letošnje vroče poletje lahko že nakazuje na pomanjkanje vode, na katero se bo treba hitro in organizirano pripraviti tudi pri nas, navkljub trditvam, da je Slovenija vodnata dežela.

Vodni dnevi so dogodek, namenjen tudi razpravi o tovrstnih izzivih.

Simpozij Vodni dnevi 2022 nosi naslov letošnjega svetovnega dneva voda, ki je potekal pod sloganom »Voda – skrito naj postane vidno«. Na simpoziju bomo ozavestili globalno in lokalno razumevanje vode, njeno pravo vrednost ter njen pomen na ekonomski, politični in mednarodni ravni. Razkrili bomo vire skritih onesnaževal v odpadnih vodah, njihov vpliv na vodna okolja in pitno vodo ter predstavili učinkovite ukrepe za preprečevanje urbanih poplav. Učili se bomo na izkušnjah ob uvedbi standardov pri upravljanju vodovodnih sistemov in ukrepih v času okoljske nesreče ter razmišljali o vplivih družbe na količinsko stanje podzemnih voda in širjenje onesnaževal.

Geslo »Voda – skrito naj postane vidno« nas bo v okviru predstavitev, okroglih miz in svetovne kavarne o vodi povezovalo oba delovna dneva simpozija. V program smo vključili celostno področje upravljanja z vodami, vodnih virov in priprave pitne vode, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter družbeni, politični in ekonomski vidik vode. Samo kadar delujemo skupaj in interdisciplinarno, bomo pri vse večjih okoljskih in družbenoekonomskih pritiskih našli najboljše rešitve. Pridružite se nam in dejavno prispevajte k temu.

 

Programski odbor Vodnih dnevov 2022