Scroll Top

Statut

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) je Skupščina Slovenskega društva za zaščito voda na svoji seji 21. 2. 2023 sprejela naslednji statut društva:

S T A T U T
SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA ZAŠČITO VODA

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uvodne določbe)

Slovensko društvo za zaščito voda je prostovoljno, samostojno, neprofitno in nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki združujejo svoje interese, delo in sredstva za delovanje na področju zaščite vodnih teles in na naravovarstvenem področju ter pri ozaveščanju posameznikov, družbe in nosilcev odločanja o pomenu varstva vodnega okolja in naravovarstva. Društvo deluje v javnem interesu.

Slovensko društvo za zaščito voda je bilo ustanovljeno 13. 5. 1991 in je vpisano v register društev pri Ministrstvu za notranje zadeve pod matično številko 5598818000.

Slovensko društvo za zaščito voda opravlja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije.

Statut Slovenskega društva za zaščito voda je temeljni akt društva.

2. člen
(pravni položaj, ime in sedež)

Slovensko društvo za zaščito voda je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v register društev.
Ime društva je Slovensko društvo za zaščito voda (v nadaljevanju SDZV).
Krajša oblika zapisa oz. kratica društva je SDZV, vendar se ne uporablja v pravnem prometu.

Sedež SZDV je v Ljubljani.

Poslovni naslov SDZV je Hajdrihova 19.

3. člen
(odgovornost)

SDZV odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za zakonito poslovanje odgovarja predsednik društva.

4. člen
(simboli in oznake)

SDZV za svoje poslovanje ne uporablja žiga.

5. člen
(sodelovanje v drugih organizacijah)

SDZV se lahko včlani v domačo ali tujo organizacijo ter mednarodno združenje s podobnimi nameni in cilji pod pogojem, da dejavnost te organizacije ni v nasprotju z interesi in pravnim redom Republike Slovenije in s tem statutom.

Odločitev o včlanjenju sprejme skupščina SDZV.

6. člen
(načelo enakosti)

Delovanje SDZV temelji na načelu enakih pravic in načelu javnosti.

Kakršnakoli diskriminacija države, posameznika ali skupine posameznikov zaradi etničnih, spolnih, jezikovnih, verskih, političnih ali drugih razlogov je strogo prepovedana in sankcionirana z disciplinskimi kaznimi, izključitvijo ali mirovanjem pravic.

7. člen
(obveščanje javnosti)

Delo SDZV je javno.

Javnost dela se za člane SDZV zagotavlja:

 • z objavljanjem vabil in zapisnikov skupščine, sklepov in obvestil in zaključnega računa društva, ki so javno dostopni in posredovani vsem članom,
 • z obveščanjem preko spletne strani društva in z uporabo drugih orodij obveščanja na svetovnem spletu.

Za širšo javnost je obveščanje zagotovljeno tako, da SDZV:

 • daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja informacije o svojem delu,
 • sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev javnega obveščanja,
 • objavlja informacije na spletni strani društva in družbenih omrežjih.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik SDZV.

Uradna obvestila ali pojasnila dajejo posamezniki lahko le s pooblastilom predsednika SDZV.

8. člen
(cilji in naloge društva)

Cilji delovanja SDZV so naslednji:

 • povezovanje fizičnih in pravnih oseb z namenom zaščite vodnih teles;
 • ozaveščanje posameznikov, družbe in nosilcev odločanja o pomenu varstva vodnega okolja;
 • seznanjanje članov in zainteresirane javnosti s spoznanji in dosežki na področju zaščite voda;
 • spodbujanje članov, da v okviru SDZV aktivno sodelujejo pri reševanju problematike s področja zaščite voda;
 • seznanjanje državnih organov s svojimi stališči glede reševanja problemov v zvezi z zaščito voda;
 • razvijanje stikov s podobnimi organizacijami doma in v tujini.

Za doseganje ciljev SDZV predvsem:

 • sodeluje pri pripravi in izdelavi zakonodaje, predpisov in standardov;
 • spremlja in proučuje problematiko na področju zaščite in izkoriščanja voda, oskrbe s pitno vodo in ravnanjem z odpadno vodo;
 • spodbuja odgovorno ravnanje na področju zaščite voda z različnimi aktivnostmi;
 • širi in popularizira pomen zaščite voda preko sredstev javnega obveščanja;
 • skrbi za razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda s strokovnim izobraževanjem članov in s prirejanjem simpozijev, strokovnih posvetov, predavanj in organiziranjem strokovnih ekskurzij s področja delovanja društva;
 • preko spletne strani in družbenih medijev obvešča zainteresirano javnost o svojem delovanju.

9. člen
(pridobitne dejavnosti društva)

SDZV v okviru pridobitne dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:

 • 58.110 Izdajanje knjig;
 • 58.140 Izdajanje revij in druge periodike;
 • 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora (oglaševanje na prireditvah, spletnih straneh in podobno);
 • 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
 • 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje Zakon o društvih, in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva oziroma nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva.

10. člen
(prepoved udejstvovanja)

SDZV se ne udejstvuje na političnem in verskem področju.

ČLANSTVO

11. člen
(pogoji za pridobitev članstva)

Članstvo v SDZV je prostovoljno in osebno. V SDZV se lahko včlanijo le polnoletne osebe. Pravno osebo v SDZV zastopa pooblaščena oseba.
V SDZV se včlani tako, da se podpiše pristopna izjava, strinja s statutom društva ter plača članarina. Članarina se plača za koledarsko leto ne glede na datum vstopa v SDZV.

12. člen
(pravice članov)

Pravice članov SDZV so, da:

  • samostojno in prostovoljno odločajo o vključitvi v SDZV in izstopu iz članstva,
  • volijo in so izvoljeni v organe društva,
  • sodelujejo pri delu organov društva,
  • sodelujejo v delovnih skupinah društva,
  • dajejo predloge in pobude za delo organov društva ter sodelujejo pri njihovem delu in izpolnjevanju nalog,
  • usmerjajo delo organov društva,
  • uporabljajo dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
  • so seznanjeni s programom in poslovanjem društva.

13. člen
(dolžnosti članov)

Dolžnosti članov SDZV so, da:

 • spoštujejo določila tega statuta,
 • sodelujejo pri delu organov društva,
 • sodelujejo v delovnih skupinah društva,
 • si prizadevajo za uresničitev skupno dogovorjenih ciljev društva,
 • izvršujejo naloge in sklepe, ki so jih sprejeli organi društva,
 • varujejo ugled društva,
 • redno plačujejo članarino.

14. člen
(častni član)

Častni član SDZV lahko postane oseba, ki je z izrednim delom prispevala k uveljavljanju dejavnosti in ugledu SDZV. Naziv častnega člana podeli skupščina SDZV na predlog upravnega odbora.

Za častne člane veljajo enake določbe kakor za redne člane, razen pravice glasovanja, kot je to določeno v 20. členu. Častni člani ne plačujejo članarine.

15. člen
(plačilo za delo v organih)

Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Izjemoma se lahko ovrednotijo in primerno nagradijo izredni dosežki in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu ali če je delo dolgotrajnejše, ter delo strokovnega kadra. O tem odloča upravni odbor SDZV.

16. člen
(prenehanje članstva)

Članstvo v SDZV preneha:

 • s pisno izjavo člana o izstopu. Članstvo članu preneha, ko upravni odbor SDZV sprejme izjavo o izstopu;
 • z izbrisom, če član več kot eno leto ne plača članarine. Člana izbriše iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine;
 • z izključitvijo, če član krši določbe statuta. O izključitvi odloči častno razsodišče s sklepom;
 • s smrtjo;
 • s prenehanjem obstoja pravne osebe – članice;
 • s prenehanjem obstoja SDZV.

ORGANI SDZV

17. člen
(organi društva)

Organi SDZV so:

 • skupščina,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče.

Za izvrševanje namena in nalog društva sme skupščina ustanoviti posebne odbore, upravni odbor pa posebne delovne skupine. Sestava, način delovanja in mandatna doba teh odborov in delovnih skupin se določijo v sklepu, s katerim se odloči o ustanovitvi takšnega odbora oz. delovne skupine. Za svoje delo so odbori in delovne skupine odgovorni organu SDZV, ki jih je skladno z določili tega statuta ustanovil.

18. člen
(članstvo v organih)

Član upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča lahko postane vsak član SDZV. Člani teh organov so izvoljeni za dobo štirih let z možnostjo ponovitev. Članstvo v več organih hkrati ni dopustno.
Član organa je lahko predčasno razrešen, če:

 • to sam zahteva,
 • trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje funkcije,
 • preneha njegovo članstvo v društvu,
 • deluje v nasprotju z interesi in s koristmi društva.

SKUPŠČINA

19. člen
(skupščina)

Skupščina je najvišji organ SDZV. Njej so za svoje delo odgovorni vsi organi SDZV.

Skupščino sestavljajo vsi člani SDZV. Vsak član ima pri glasovanju na skupščini en glas. Pravno osebo kot člana društva na skupščini zastopa pooblaščena oseba.

20. člen
(sklic skupščine)

Skupščina dela na rednih in izrednih sejah. Seje sklicuje upravni odbor.

Redno sejo skupščine skliče upravni odbor najmanj enkrat letno. Prvo redno sejo mora upravni odbor sklicati do konca marca. Izredno sejo mora upravni odbor sklicati, če to zahteva najmanj četrtina članov društva ali večina članov upravnega ali nadzornega odbora, najkasneje v roku enega meseca. Sklepa se samo o zadevi, za katero je bila sklicana izredna skupščina.

Če upravni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom.

Skupščina se skliče z osebnim pisnim vabilom članom društva, po e-pošti ali z obvestili v javnih glasilih. Sklic skupščine s predlogom dnevnega reda mora biti članom posredovan najmanj 15 dni pred datumom, za katerega je sklicana skupščina.

Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem SDZV, posebej se vabijo častni člani, vendar imajo pravico le do posvetovalnega glasu in ne morejo glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina.

21. člen
(odločanje skupščine)

Skupščina je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov. V kolikor ob napovedani uri skupščine ni prisotna večina članov, se skupščina preloži za 15 (petnajst) minut. Po preteku 15 (petnajstih) minut je skupščina sklepčna, če je na seji prisotna četrtina članov.

Skupščina sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če ni s tem statutom določeno drugače.

Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, mora za to glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov.

Glasovanje na skupščini je praviloma javno. Tajno glasovanje se opravi na zahtevo najmanj četrtine navzočih članov. Volitve organov društva so praviloma tajne.

22. člen
(delovanje skupščine)

Do izvolitve predsednika in dveh članov delovnega predsedstva skupščino vodi predsednik. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.

Skupščino vodi z navadno večino izvoljeni delovni predsednik.

23. člen
(delo skupščine)

O poteku seje skupščine in sklepih skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo:

 • predsednik delovnega predsedstva,
 • zapisnikar,
 • dva overovatelja zapisnika.

24. člen
(pristojnosti skupščine)

Skupščina odloča o naslednjem:

 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejema in spreminja statut ter druge splošne akte društva;
 • sprejema program dela in finančni načrt ter potrjuje zaključni račun za preteklo leto;
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in člane upravnega odbora, predsednika in člane nadzornega odbora ter predsednika in člane častnega razsodišča, ki so izvoljeni, če zanje glasuje večina prisotnih članov;
 • obravnava poročila o delu organov SDZV;
 • sklepa o drugih najpomembnejših odločitvah v zvezi z obstojem in delovanjem društva ter odloča o drugih zadevah, določenih s tem statutom;
 • odloča o višini članarine;
 • odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča;
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;
 • podeljuje naziv častnega člana;
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
 • sklepa o prenehanju društva;
 • odloča o drugih zadevah, ki so v skladu z namenom in cilji društva.

UPRAVNI ODBOR

25. člen
(pristojnost in odgovornost upravnega odbora)

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine. Upravni odbor opravlja organizacijske, upravno-administrativne, gospodarske, strokovno-tehnične naloge ter vodi delo SDZV med dvema rednima skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini.

Predsednika, podpredsednika in člane upravnega odbora voli skupščina neposredno na seji. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

26. člen
(sestava upravnega odbora)

Upravni odbor šteje 7 članov. Delo upravnega odbora vodi predsednik upravnega odbora, ki je po položaju tudi predsednik društva.

27. člen
(naloge upravnega odbora)

Upravni odbor v okviru svojega delovnega področja opravlja zlasti naslednje zadeve:

 • sklicuje skupščino;
 • pripravlja predlog programa društva;
 • ustanavlja in vodi delovne skupine društva;
 • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva;
 • skrbi za izvrševanje sprejetega programa dela društva;
 • pripravlja predloge aktov društva in predlog finančnega načrta in zaključnega računa;
 • upravlja premoženje društva skladno s sprejetim programom in finančnim načrtom;
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
 • vodi evidenco članov društva;
 • izvaja druge naloge skladno z akti društva in sklepi skupščine.

28. člen
(sklic in odločanje upravnega odbora)

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik z osebnim vabilom, pisno ali po e-pošti. Upravni odbor se sestane po potrebi, najmanj pa štirikrat letno. Sejo mora predsednik sklicati tudi, če to zahteva najmanj tretjina članov odbora.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna najmanj polovica članov upravnega odbora. Sklep je sprejet, če zanj glasujeta najmanj dve tretjini prisotnih.

29. člen
(predsednik upravnega odbora)

Predsednik upravnega odbora kot predsednik SDZV zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami doma in v tujini.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

Za predsednika ne more biti imenovan oziroma mu preneha funkcija, če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.

Predsednika upravnega odbora v času odsotnosti nadomešča podpredsednik upravnega odbora po posebnem predsednikovem pooblastilu.

NADZORNI ODBOR

30. člen
(naloge in pristojnosti nadzornega odbora)

Nadzorni odbor spremlja skladnost dela upravnega odbora in drugih organov društva s splošnimi akti, sklepi, načeli in koristmi društva ter nadzoruje finančno poslovanje društva.

V ta namen smejo imeti člani nadzornega odbora vpogled v ustrezno dokumentacijo organov društva.

Nadzorni odbor je odgovoren skupščini in ji mora pisno poročati o svojem delu in ugotovitvah.

31. člen
(sestava nadzornega odbora)

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli skupščina.

Dela na sejah, ki jih skliče predsednik odbora.

32. člen
(potek seje nadzornega odbora)

Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik nadzornega odbora z osebnim vabilom, po pošti ali e-pošti. Sklicuje jih po potrebi, na pobudo upravnega odbora ali najmanj tretjine članstva društva.

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta najmanj dva člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico do udeleževanja na vseh sejah odbora, vendar brez pravice odločanja.

ČASTNO RAZSODIŠČE

33. člen
(imenovanje in odločanje častnega razsodišča)

Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli skupščina.

Razsodišče sklepa, če so na seji navzoči vsi trije člani. Odločitve sprejema z večino glasov članov častnega razsodišča.

34. člen
(obravnava in odločitve častnega razsodišča)

Razsodišče obravnava kršitve članov SDZV.

Kršitve so naslednje:

 • nespoštovanje statuta ali drugih aktov društva,
 • neizpolnjevanje sklepov organov društva,
 • delovanje v nasprotju z interesi, koristmi in ugledom društva.

Razsodišče vodi postopek s smiselno uporabo določb zakona, ki ureja upravni postopek. Postopek lahko sproži na obrazloženo zahtevo enega izmed treh članov razsodišča ali treh članov društva.

O uvedbi postopka in o razlogih, navedenih v zahtevi zanjo, obvesti predsednik razsodišča prizadetega člana. V obvestilu ga pouči o tem, da sme prisostvovati na seji, ter seznani s krajem in datumom seje, na kateri se bo sklepalo o navedeni zahtevi.

S sklepom lahko razsodišče izreče naslednje ukrepe:

 • opomin zaradi lažjih oblik kršitev,
 • javni opomin zaradi težjih oblik kršitev,
 • izključitev zaradi posebno težkih oblik kršitev.

Če razsodišče ne ugotovi nobene izmed kršitev, opredeljenih s statutom, s sklepom razglasi trditve iz zahteve predlagatelja za neutemeljene.

Zoper sklep ima prizadeti v 8 (osmih) dneh po vročitvi sklepa pravico do pritožbe na skupščino, ki dokončno odloči o zadevi.

PREMOŽENJSKO IN MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

35. člen
(sredstva društva)

SDZV pridobiva finančna sredstva za svojo dejavnost iz naslednjih virov:

 • članarine članov,
 • dotacij, subvencij in javnih sredstev,
 • donacij in prostovoljnih prispevkov,
 • sredstev iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • iz drugih virov.

Če SDZV pri svoji dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo SDZV.

36. člen
(upravljanje premoženja društva)

Premoženje SDZV upravlja upravni odbor na podlagi smernic in finančnega načrta, ki ga sprejme skupščina.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa upravnega odbora ali sklepa skupščine. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji ali obremeni le na podlagi sklepa skupščine.

Nepremičnine se lahko dajo v uporabo ali najem le na podlagi sklepa upravnega odbora.

V primeru nasprotja med odločitvami skupščine in upravnega odbora se daje prednost odločitvi skupščine kot najvišjega organa SZDV.

37. člen
(računovodske evidence)

Finančno in materialno poslovanje mora poleg splošnih zakonskih določil in določil Slovenskega računovodskega standarda za društva upoštevati še naslednje:

 • pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in cilji SDZV in to kot dopolnilna dejavnost neprofitni dejavnosti v obsegu, ki služi namenu in ciljem SDZV;
 • SDZV vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za lastne potrebe;
 • podatke o finančnem in materialnem poslovanju pridobitne dejavnosti mora voditi in izkazovati ločeno;
 • SDZV mora za poslovno leto izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izid poslovnega uspeha s pojasnili k izkazu ter poročilo o poslovanju društva;
 • poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so morebitni presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje v skladu z določili 8. člena statuta.

Podrobnejši način finančnega in materialnega poslovanja je razviden iz posebnega poslovnika, ki ga pripravi in sprejme upravni odbor.

Finančno in materialno poslovanje vodi računovodja ali družba, specializirana za to dejavnost.

Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa, odprtega pri banki, ki ima za poslovanje dovoljenje Banke Slovenije in je vodeno po Pravilniku o materialno-finančnem poslovanju.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
(postopek za spremembo statuta)

Pobudo za spremembo statuta lahko vloži vsak član SDZV. O tem, ali bo pobuda uvrščena na dnevni red skupščine, odloči upravni odbor najkasneje v enem mesecu po prejemu pobude.

Najmanj ena četrtina članov SDZV lahko vloži zahtevo za spremembo statuta. Predsednik upravnega odbora mora zahtevo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje skupščine ter o njej v 15 dneh obvestiti vse člane.
O sprejemu in spreminjanju statuta odloča skupščina z 2/3 (dvotretjinsko) večino navzočih članov.

39. člen
(prenehanje delovanja društva)

SDZV preneha delovati s sklepom, za katerega je potrebna 2/3 (dvotretjinska) večina navzočih članov društva.

Društvo bo prenos premoženja opravilo v skladu z 38. členom ZDru-1. V primeru prenehanja delovanja SDZV se po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom, ali na nepridobitno osebo javnega prava.

40. člen
(veljavnost statuta)

Ta statut začne veljati na dan sprejema na skupščini SDZV. Na dan sprejetja tega statuta preneha veljati statut SDZV, sprejet 5. 10. 2017.

V Ljubljani, 21. 2. 2023

Slovensko društvo za zaščito voda

dr. Marjetka Levstek
predsednica

Prenesite PDF dokument statuta in odločbo UO o sprejetem statutu.