VODSTVO

 

UPRAVNI ODBOR

Screen Shot 2018-12-17 at 14.29.01
dr. Marjetka Levstek
Predsednica
Screen Shot 2018-12-17 at 14.29.51
prof. dr. Mihael J. Toman
Podpredsednik
Screen Shot 2018-12-17 at 14.29.37
mag. Mojca Vrbančič
Član
Screen Shot 2018-12-17 at 14.29.31
Nataša Uranjek
Član
Screen Shot 2018-12-17 at 14.29.19
prof. dr. Milenko Roš
Član
Roman Kramer
Roman Kramer
Član
Screen Shot 2018-12-17 at 14.29.43
dr. Brigita Jamnik
Član

dr. Marjetka Levstek

Dr. Marjetka Levstek, univ. dipl. inž. kem. inž., se je takoj po opravljeni diplomi na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo zaposlila na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik, kjer je leta 2010 prevzela dela in naloge vodje laboratorija. V svoji 20-letni karieri je poleg rednega laboratorijskega dela intenzivno sodelovala pri procesih čiščenja na čistilni napravi ter pri številnih razvojnih in raziskovalnih nalogah na področju čiščenja odpadnih voda, tako doma kot v tujini. Specializirala se je predvsem na izboljšanje in optimizacijo delovanja komunalnih in industrijskih čistilnih naprav ter standardizacijo in pridobivanje dovoljenj. Je avtorica strokovnih člankov, vodi strokovna usposabljanja za operaterje čistilnih naprav, izvaja strokovno svetovanje na terenu in je delovni mentor številnim diplomskim in magistrskim študentom.

Že od malih nog je velika ljubiteljica in zaveznica voda in to svojo energijo usmerja tudi v vodenje Slovenskega društva za zaščito voda, katere predsedstvo je prevzela v letu 2014. Njena vizija je povečati ozaveščenost prebivalstva in ostale strokovne javnosti na področju zaščite slovenskih voda ter povezovati vse akterje, ki jih združujejo voda in vodna okolja. Njeno glavno sporočilo je, da bomo lahko le enotni in povezani z jasno vizijo zaščite slovenskih voda zagotovili kakovostne vode našim potomcem.

 

 

prof. dr. Mihael J. Toman

Dr. Mihael Jožef Toman, biolog in ekolog, redni profesor za Ekologijo in varstvo celinskih voda na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Po diplomi iz biologije leta 1978 se je zaposlil na Kemijskem inštitutu, kjer je 15 let deloval v skupini za kemijo, biologijo in tehnologijo voda. Pokrival je področja biološkega čiščenja z aktivnim blatom in raziskoval pomen spremljajočih organizmov pri čiščenju odpadnih voda. Bil je vključen v monitoring rek in jezer, kjer je pokrival biološke metodologije vrednotenja kakovostnega stanja. Ko je leta 1993 postal izredni profesor, je svoje raziskovalno in pedagoško delo nadaljeval na Biotehniški fakulteti. Kot redni profesor od leta 1998 predava na matičnem Oddelku za biologijo in Oddelku za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti ter na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Kot mlad profesor je več let delal in raziskoval na Univerzi v Copenhagnu ter v Freshwater Biological Labs v HillerØdu na Danskem. Na Biotehniški fakulteti je na Katedri za ekologijo in varstvo okolja po vrnitvi iz tujine ustanovil Skupino za limnologijo, ki jo vodi še danes. Raziskovalno sodeluje s Kemijskim inštitutom, na Institutu Jožef Stefan je član raziskovalne skupine, ki se ukvarja s kroženjem snovi, predvsem toksikantov v okolju in znotraj prehranskih skupin. Strokovno sodeluje z ARSO pri monitoringu tekočih voda.

Njegova bibliografija obsega 420 bibliografskih enot, predvsem s področja ekologije in varstva okolja. Bil je mentor 15 doktorantom, 16 magistrantom in prek 100 diplomantom. V mednarodnih revijah je objavil več kot 40 izvirnih znanstvenih člankov z IF, dela imajo več kot 200 citatov. Predaval je na 80 kongresih doma in po svetu, je tudi gostujoči profesor na KazNAU Univerzi v Almatyju. V domačih revijah objavlja strokovne članke, kar je pomembno za razvoj strokovnega jezika, v medijih pa nenehno izpostavlja aktualne domače in svetovne okoljske probleme. Prepričan je, da je za vsakega raziskovalca pomembno tudi strokovno delovanje, predvsem zaradi številnih neresnic, ki se s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja pojavljajo v medijih.

Je podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda, član ekoloških društev doma in v tujini ter član različnih komisij, biološkega (DBS) in prirodoslovnega društva (PDS), član sveta TNP, sveta Zavoda za varstvo narave in strokovne skupine za biologijo na Zavodu za šolstvo. Deluje tudi kot član uredniškega odbora revije National Geographic in revije Proteus. Napisal je učbenik Ekologija z varstvom okolja, scripta za študente Varstvo celinskih voda in delovni priročnik za dijake Spoznajmo naše vode.

Gensko je zapisan naravoslovju in biologiji, zato tudi svoj prosti čas nameni naravi. Več let je raziskoval metulje Slovenije in Durmitorja in ima doma obsežno zbirko. Je tudi velik ljubitelj vrtov in biodinamičnega kmetovanja, kar dokazuje tudi njegov domači Cvetlični breg, ki ga je v seriji Naši vrtovi v rodni Kamni Gorici dokumentirala nacionalna televizija.

Verjame v majhne korake, ki premagajo vsako pot, zato razume poslanstvo Slovenskega društva za zaščito voda kot aktivno partnerstvo z lokalnimi skupnostmi in državo, pri čemer nenehno izpostavlja prav strokovnost, ozaveščanje in objektivnost strok.

 

 

mag. Mojca Vrbančič

Mag. Mojca Vrbančič, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., se je takoj po opravljeni diplomi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo – smer Vodarstvo in komunalno inženirstvo, zaposlila v Javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija d.o.o. v Ljubljani, kjer je zaposlena še danes. Kot vodja vzdrževanja kanalizacijskih objektov uživa v timskem delu s srčnimi, strokovnimi in kreativnimi ljudmi. Dinamičnega dela ji pri upravljanju preko 60-ih kanalizacijskih objektov, med katere štejejo črpališča odpadne vode, komunalne čistilne naprave, zadrževalni bazeni in vakuumska postaja, zagotovo ne manjka. Po duši je tehnolog in ravno to jo je spodbudilo, da je leta 2013 zaključila magistrsko delo na temo obdelave odpadne vode iz centrifugata na Centralni čistilni napravi Ljubljana.

Aktivna članica Slovenskega društva za zaščito voda je postala leta 2014, nadvse pa jo veseli, da lahko kot članica te ustvarjalne ekipe še dodatno prispeva k uresničevanju svojega poslanstva. Njeno osnovno vodilo je naravnano k pozitivnemu razmišljanju, saj meni, da lahko na tak način tudi z majhnimi koraki pripomoremo k velikim spremembam.

 

Nataša Uranjek

Nataša Uranjek, univ. dipl. inž. kem. inž., se je po zaključenem študiju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani zaposlila v Komunalnem podjetju Velenje, kjer opravlja dela vodje službe za tehnologije in nadzor. Svojo profesionalno pot je začela na področju priprave in nadzora nad kakovostjo sistemske vode daljinskega ogrevanja in jo zatem nadaljevala na področju ravnanja z odpadki.

Trenutno se pretežno posveča področju priprave pitne vode in nadzora nad njeno kakovostjo ter procesom čiščenja odpadnih voda. Večino časa posveča strokovnemu preučevanju ter optimizaciji procesov na področju čiščenja odpadnih voda in anaerobni stabilizaciji biološkega blata. Na tem področju sodeluje tudi z različnimi raziskovalnimi ustanovami, med njimi zlasti s Kemijskim inštitutom, Institutom Jožef Stefan in IOS.

dr. Brigita Jamnik

Dr. Brigita Jamnik, univ. dipl. kem., je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani diplomirala leta 1989. Na isti fakulteti je študij nadaljevala in v letu 1992 zaključila magistrski študij, leta 1995 pa je zagovarjala doktorsko disertacijo s področja fizikalne kemije.

Po zaposlitvi v JP Vodovod-Kanalizacija je spremenila področje dela, ki je zdaj usmerjeno v reševanje problemov, povezanih z okoljskimi vidiki upravljanja obeh komunalnih sistemov in zagotavljanjem skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode. S svojim strokovnim delom je vplivala na prepoznavnost navedenih tem v splošni javnosti. V JP Vodovod-Kanalizacija vodi raziskovalno skupino. Vzpostavila je tesne stike z raziskovalnimi ustanovami in sodelovala pri slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih, ki so postali temelj strokovnim odločitvam podjetja. V obdobju 2008-2010 je vodila akreditiran kemijski laboratorij in v obdobju 2009-2012 mednarodni projekt INCOME, financiran iz evropskega finančnega mehanizma LIFE+. Trenutno se posveča problematiki varnosti oskrbe s pitno vodo in komunikacijskim projektom, katerih namen je dvig okoljevarstvene zavesti uporabnikov vode in ohranitev njihovega zaupanja. V obdobju 2010 – 2017 je vodila Upravni odbor Geološkega zavoda Slovenije.

 

 

Roman Kramer

Roman Kramer, univ. dipl. inž. gradb., je leta 1982 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, smer zdravstvena hidrotehnika. Diplomsko delo Čistilna naprava Celje je opravil pod mentorstvom profesorja Jožeta Kolarja. Po končanem študiju se je zaposlil v vodnogospodarskem podjetju NIVO Celje, kjer je bil projektant vodnogospodarskih objektov, vodja obrata za proizvodnjo cevi, vodja celotne operative in vodja komerciale.

Od leta 1999 je bil v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija Celje, d. o. o., zadolžen za pripravo vloge za sofinanciranje izgradnje Čistilne naprave Celje iz predpristopnega sklada ISPA, ki je nosila številko 001 v EU. Projekt se je uspešno zaključil z izgradnjo Čistilne naprave Celje, katere vodenje je prevzel kot vodja obrata za čiščenje odpadne vode. Zaradi pionirskih izkušenj pri pripravi dokumentacije in izvedbi projekta ČN Celje je vodil še projekt Nadgradnja kanalizacijskega sistema Celje, prav tako sofinanciran iz ISPA, in bil koordinator pri projektu Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje, sofinanciran iz kohezijskega sklada, v katerem je sodelovalo 15 občin.

Štiri leta je vodil Oddelek za okolje in prostor ter komunalo na MO Celje.

Od leta 2012 naprej znova vodi oddelek za čiščenje odpadne vode v podjetju Vodovod-kanalizacija Celje, kjer je njegovo delovno okolje prav Čistilna naprava Celje (realizacija diplomskega dela).

Kot svoj največji karierni dosežek izpostavlja pripravo, vodenje in koordiniranje kohezijskega projekta Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi, ki ga je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor že pripeljal do realizacije in se v letu 2016 tudi zaključuje. Gre za do sedaj najbolj kompleksen projekt protipoplavnih ukrepov, ki mu je posvetil 8 let svojega strokovnega dela in v katerega je vpel vse svoje znanje ter izkušnje. Da gre res za izjemen dosežek, ki ga velja še posebej omeniti, je prav podatek, da se je doslej prav na tem projektu zamenjalo kar 8 ministrov za okolje in prostor.
Že dolga leta se ukvarja z oživitvijo Šmartinskega jezera, ki je v osnovi akumulacijsko jezero, a nudi številne možnosti sonaravnega bivanja dejavnosti v, nad in ob jezeru. Poskrbel je, da je bil sprejet državni prostorski načrt za Šmartinsko jezero z okolico.

Po duši je vodar in rad sobiva z vodo, ob poplavah pa ne nazadnje tudi – v vodi. Nenehno se bori za čisto in zaščiteno vodno telo. S svojim provokativnim pristopom želi kot aktiven član Slovenskega društva za zaščito voda odpreti in rešiti marsikateri problem zaščite voda v Sloveniji.

 

 

prof. dr. Milenko Roš

Dr. Milenko Roš, diplomirani kemik, redni profesor za Onesnaževanje in zaščito voda, upokojen.

Več kot 39 let je bil zaposlen na Kemijskem inštitutu, kjer je 25 let opravljal dela in naloge vodje Laboratorija za kemijo, biologijo in tehnologijo voda (kasneje preimenovanega v Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo). Področja njegovega znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela so predvsem čiščenje odpadnih voda, obdelava blata iz bioloških čistilnih naprav in meroslovje v kemiji, uvajal pa je tudi sisteme elektrokemijskega čiščenja odpadnih voda.

Je redni profesor za področje onesnaževanja in zaščite voda. Predava na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju in na Fakulteti za strojništvo na Univerzi v Mariboru. Je avtor in soavtor vrste znanstvenih člankov, objavljenih v domačih in tujih revijah, knjig o čiščenju odpadnih voda (Respirometry of Activated Sludge, izdana v ZDA; Biološko čiščenje odpadne vode, GV Založba, Ljubljana, 2001; Čiščenje odpadnih voda, Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, 2010; Tehnologije čiščenja odpadnih vod, Fit media, Celje, 2015), knjig in prispevkov o izrazju s področja voda ter učbenikov in skript za študente. Je tudi avtor in soavtor več patentov s področja čiščenja odpadnih voda in obdelave blata iz bioloških čistilnih naprav.

Dolga leta je bil predsednik Slovenskega društva za zaščito voda, zdaj pa je njen aktiven član. Je tudi član vrste domačih in tujih društev in združenj, kot so Slovensko kemijsko društvo, European Water Association (EWA) in International Water Association (IWA).

 

 

NADZORNI ODBOR

Screen Shot 2018-12-17 at 14.29.14
prof. dr. Eugen Petrešin
Predsednik
testimonial-team
Saša Čerčnik
Član
Marjeta Stražar_kLemen Razinger Cistilna 26.10.2016 low res-DSC_7856
dr. Marjeta Stražar
Član

dr. Marjeta Stražar

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

 

 

Saša Čerčnik

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

 

 

prof. dr. Eugen Petrešin

S

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

Uroš Krajnc
dr. Uroš Krajnc
Predsednik
Andreja Žgajnar Gotvajn, UL - FKKT_DSC_8791
prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn
Član
Miša Hrovat
Miša Hrovat
Član

dr. Uroš Krajnc

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

 

 

prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

 

 

Miša Hrovat

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

 

 

Računovodstvo

Fotografija_Mojca Rojšek
Mojca Rojšek
Računovodstvo

Mojca Rojšek

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.