Povabilo k oddaji povzetkov za simpozij z mednarodno udeležbo

Vodni dnevi 2022: Voda – skrito naj postane vidno

 

Vabimo vas k oddaji povzetkov za simpozij Vodni dnevi 2022, ki bo potekal 13. in 14. oktobra 2022 v kongresnem centru Rimske terme v Rimskih Toplicah.

V ospredje letošnjega srečanja Vodnih dnevov bomo postavili skriti svet vode, kar pa ne pomeni, da se bomo ukvarjali le z očem nevidnimi deli vodnega kroga, v katerem voda na našem modrem planetu nenehno potuje. Pozornost bomo posvetili tako pojavom v različnih vodnih okoljih, ki jih ne poznamo dovolj, premalo znanim posledicam rabe vode ter vplivom človekovega delovanja, kot tudi še ne dovolj poznanim rešitvam za zaščito količinskega in kakovostnega stanja voda. Zanima nas, kaj nam sporočajo še neopravljene ali neznane analize podatkov, pridobljene pri meritvah in v raziskavah, povezanih z vodo, da bi jih pretvorili tako v uporabna kot tudi učinkovita orodja pri upravljanju voda. Tisti, ki ima informacije, ima tudi argumente, da lahko skrito, neznano in neupoštevano spremeni v vidno, razumljivo, predvsem pa modro uporabljeno.

Na Vodnih dnevih 2022 bomo vodo obravnavali z vidika različnih naravoslovnih in družboslovnih strok, ob tem pa odkrivali doslej skrite izzive, priložnosti ter rešitve, povezane z vodo, v naslednjih tematskih sklopih:

 

  • voda v naravi – na poti k novim načinom upravljanja: vloga in pomen podzemnih vod; raznovrstnost vodnih okolij in življenjskih prostorov; količina in kakovost vodnih ekosistemov, oblike varstva vodnih ekosistemov, podivjinjenje kot oblika upravljanja v razmerju do antropogenih sprememb;
  • podnebne spremembe in tveganja za podzemne vode ter vodna okolja: pričakovane spremembe v vodnem krogu in vodnih bilancah ter njihove implikacije za družbeni razvoj;
  • raba vode – v različnih panogah, na primer za javno oskrbo, v industriji, kmetijstvu, turizmu in energetiki, pomen vode v krožnem gospodarstvu;
  • vodni viri in pitna voda – vodne zaloge, kakovost vodnih virov in pitne vode, priprava vode, varnost in tveganja pri oskrbi s pitno vodo;
  • odvajanje in čiščenje odpadne vode – komunalna, industrijska in padavinska odpadna voda; padavinske vode v urbanem naselju in zelenomodra infrastruktura, razbremenjevanje odpadne vode v okolje, novodobna onesnaževala, načini čiščenja, vplivi na vodna okolja;

 voda in vodna okolja kot priložnost za povezovanje naravoslovnih ter družboslovnih znanosti: primeri povezovanja; vloga prostorskega planiranja pri upravljanju vodnih okolij; razmerje med stroko in javnostjo; vloga stroke in znanosti pri javnih razpravah v zvezi z odprtimi problemi pri upravljanju z vodami; perspektive digitalizacije;

  • druge teme, povezane z varstvom voda.

 

Povzetek mora vsebovati:

  • naslov prispevka v slovenskem in angleškem jeziku;
  • avtorja oz. soavtorje z imenom in priimkom, nazivom podjetja oz. institucije, e-naslovom ter telefonsko številko vodilnega avtorja;
  • ključne besede;
  • kratko vsebino prispevka z največ 1500 znaki brez presledkov.

Povzetke pošljite na e-naslov info@vodnidnevi.si do 3. maja 2022.

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni do 6. junija 2022. Izbrani avtorji bodo prejeli podrobna navodila za pripravo končnega prispevka in predstavitve na simpoziju. Zadnji rok za oddajo prispevka, ki bo objavljen v zborniku referatov, je 2. avgust 2022.

Naj bo simpozij Vodni dnevi 2022 znova odlična priložnost, da se pri obravnavi aktualnih tem med seboj povežejo različne stroke in gospodarske dejavnosti, katerih skupna točka so vode ter varstvo voda.

Izziv, da bi s skupnimi močmi skrito naredili vidno, je torej pred vami.

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Programski odbor Vodnih dni 2022

Ljubljana, 1. 3. 2022