Scroll Top

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV

PROF. DR. MILENKO ROŠ

Dr. Milenko Roš, diplomirani kemik, redni profesor za onesnaževanje in zaščito voda, upokojen, je bil več kot 39 let zaposlen na Kemijskem inštitutu, kjer je 25 let opravljal dela in naloge vodje Laboratorija za kemijo, biologijo in tehnologijo voda. Področja njegovega znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela so predvsem čiščenje odpadnih voda, obdelava blata iz bioloških čistilnih naprav in meroslovje v kemiji, uvajal pa je tudi sisteme elektrokemijskega čiščenja odpadnih voda. Je redni profesor za področje onesnaževanja in zaščite voda. Predava na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju in na Fakulteti za strojništvo na Univerzi v Mariboru. Je avtor in soavtor vrste znanstvenih člankov, objavljenih v domačih in tujih revijah, knjig o čiščenju odpadnih voda, knjig in prispevkov o izrazju s področja voda ter učbenikov in skript za študente. Je tudi avtor in soavtor več patentov s področja čiščenja odpadnih voda in obdelave blata iz bioloških čistilnih naprav. Dolga leta je bil predsednik Slovenskega društva za zaščito voda, zdaj pa je njen aktivni član. Je tudi član več domačih in tujih društev in združenj, kot so Slovensko kemijsko društvo, European Water Association (EWA) in International Water Association (IWA).

ZASL. PROF. DR. GUSTAV OLSSON

Dr. Gustav Olsson je zaslužni profesor na oddelku Industrijske avtomatike Univerze v Lundu na Švedskem. Njegovo raziskovalno področje je vključevalo nadzor in avtomatizacijo vodnih sistemov, proizvodnje energije, sistemov električne moči in industrijskih procesov. V zadnjih letih se je posvetil povezavi vode in energije: kako so izkoriščanje, proizvodnja in uporaba energije povezani z dostopnostjo in kakovostjo vode in kako so poraba in vodne aktivnosti odvisne od energije. Od leta 2006 je deloval kot gostujoči profesor na Chalmerski univerzi za tehnologijo na Švedskem, Tehnični univerzi Malezije (UTM) in na Tsinghua univerzi v Pekingu. Je častni član Univerze Exeter v Veliki Britaniji. Bil je glavni urednik revije Water Science and Technology in član sveta direktorjev združenja International Water Association (IWA). Leta 2010 je prejel nagrado IWA za objave, 2012 pa je prejel častni doktorat UTM kot tudi častno članstvo v IWA, za katero je od leta 2014 tudi imenovan kot ugledni sodelavec. Zadnjih sedem let deluje kot mentor v IWA za mlade strokovnjake s področja voda z vseh celin, ki razvijajo veščine znanstvenega pisanja. Je avtor 12 mednarodnih knjig, prispeval je poglavja v 21 knjigah drugih avtorjev in napisal okoli 200 znanstvenih člankov.

DR. MARJETKA STRAŽAR

Dr. Marjetka Stražar, univ. dipl. biologinja in doktorica bioloških znanosti, je direktorica javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, d. o. o. Pred tem je bila v podjetju razvojna tehnologinja, nato vodja laboratorija, največjo strokovno odgovornost pa je prevzela z vodenjem tehnoloških procesov čiščenja odpadne vode. Dolgoletne izkušnje so ji omogočile dobro poznavanje zakonitosti procesov čiščenja odpadne vode, ki so na čistilni napravi zelo kompleksni in zahtevajo strokovni pristop. Zaveda se, da je za uspešno poslovanje ključnega pomena, da temu sledi tudi pri vodenju podjetja. Kot dobra poznavalka je skupaj z ekipo tudi svetovalka na področju tehnologije čiščenja odpadnih voda, avtorica številnih strokovnih člankov ter pogosto sodeluje na konferencah, simpozijih in strokovnih posvetih doma in v tujini.

DR. NATAŠA SOVIČ

Dr. Nataša Sovič se je po diplomi na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo zaposlila na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor. Z raziskavami podzemnih, pitnih in kopalnih voda se ukvarja od leta 2002. Sodeluje pri izvajanju državnih programov spremljanja kakovosti podzemne in površinske vode. Zadolžena je za izvedbo državnega monitoringa pitne vode in je tudi avtorica letnih poročil o pitni vodi v Sloveniji. Proučuje tveganja v oskrbi s pitno vodo, sodeluje pri pripravi programov spremljanja kakovosti podzemne in pitne vode. Sodeluje pri raziskavah naravnih mineralnih voda. Zadolžena je tudi za razvoj in uvajanje metod za terenske meritve ter izvedbo vzorčenja pitnih, kopalnih, podzemnih in mineralnih voda v skladu z zahtevami standarda ISO 17025. Osebna bibliografija obsega izvirne znanstvene članke, študije, prispevke z znanstvenih in strokovnih konferenc ter številna strokovna poročila o rezultatih preskušanj. Od leta 2004 vodi Enoto za vode in tla Maribor v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Kot predavateljica sodeluje z višjo strokovno šolo Doba pri izvajanju programa Varstvo okolja in komunala.

IZR. PROF. DR. MIHAEL BRENČIČ

Dr. Mihael Brenčič je univerzitetni profesor za področje geologije. Od leta 1993 do leta 2018 je bil zaposlen na Oddelku za podzemne vode, nato je odšel na Oddelek za geologijo Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer predava številne predmete na vseh ravneh študija; Hidrogeologijo, Geologijo krasa, Aplikativno geologijo, Kvantitativno hidrogeologijo, Aplikativno hidrogeologijo, Hidrogeologijo onesnaževal in Zgodovino geologije. Bil je mentor desetim doktorskim študentom, v letih 2011–2015 pa predstojnik Oddelka za geologijo. Celotno poklicno kariero se ukvarja s hidrogeologijo in geologijo krasa. Kot raziskovalec in predavatelj je sodeloval z inštituti in univerzami od Lizbone do Moskve. Področja njegovega dela in raziskav so: vodni viri in oskrba s pitno vodo, inženirska hidrogeologija, študije onesnaževanja podzemne vode, zaščita vodnih virov, dinamika toka podzemne vode, hidrogeologija krasa in evolucija krasa. Intenzivno se ukvarja z zgodovino geoloških znanosti, predvsem z razsvetljensko geologijo in razvojem znanstvenih idej. S svojim delom posega tudi na področje esejističnega in filozofskega razmišljanja o vodi. Njegova bibliografija obsega čez tisoč strokovnih ekspertiz, številne znanstvene članke in številna poglavja v knjigah. Napisal je tudi več poljudnoznanstvenih člankov in esejev o vodi ter zgodovini znanosti. Leta 2010 mu je Inženirska zbornica Slovenije podelila nagrado za posebne dosežke. Trenutno opravlja naloge predsednika Slovenskega komiteja Mednarodnega združenja hidrogeologov.

MAG. JOŽICA DOBAJ

Mag. Jožica Dobaj se je po končani Fakulteti za strojništvo v Mariboru zaposlila kot predavateljica strokovnih predmetov na Srednji strojni šoli, nato pa poklicno pot nadaljevala na Mariborskem vodovodu in kasneje na Komunali Slovenska Bistrica, kjer vodi delovno enoto oskrbe z vodo. Zaključila je tudi magistrski študij tehniškega varstva okolja na Fakulteti za strojništvo v Mariboru s področja čiščenja pitnih voda. Pri vsakdanjem delu se srečuje s številnimi izzivi, saj brez tehnično brezhibnega delovanja sistema ni mogoče zagotavljati zahtevane kvalitete pitne vode. Operativno delo pri izvajanju različnih projektov, investicijsko in redno vzdrževanje infrastrukture, tehnično-operativno in ekonomsko vodenje enote ter uvedba in vodenje sistema HACCP pri oskrbi s pitno vodo na območju petih občin, ji omogoča poglobljeno in intenzivno izvajanje zahtevanih del in nalog, že več kot dvajset let. Svoj popoldanski čas zapolni še kot predavateljica strokovnih predmetov na Višji prometni šoli, Fakulteti Doba in Ljudski univerzi.

ZASL. PROF. DR. HALLVARD ØDEGAARD

Zaslužni prof. dr. Hallvar Ødegaard je med letoma 1977 in 2011 deloval kot profesor na področju čiščenja odpadnih voda na Oddelku za hidravliko in okoljski inženiring norveške Univerze za znanost in tehnologijo v Trondheimu. Od leta 1989 je bil tudi generalni direktor podjetja Scandinavian Environmental Technology Ltd. Izdal je čez 320 mednarodnih člankov in strokovne literature ter predaval na številnih mednarodnih konferencah in delavnicah. Je izumitelj tehnologije MBBR. Za svoje delo je prejel pomembne nagrade in priznanja, kot so norveški kraljevi vitez prvega reda St. Olavs ter ugledni sodelavec in častni član International Water Association (IWA).

DR. MAJA BERDEN ZRIMEC

Dr. Maja Berden Zrimec je zaposlena na podjetju Algen, centru za algne tehnologije, d. o. o. Diplomirala in doktorirala je na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Že več kot 20 let se na področju biologije ukvarja z vodami, od strupenostnih testov, monitoringa populacije in fiziologije alg do uporabe alg za čiščenje odpadnih voda in njihove uporabe kot sekundarne surovine za biostimulante, gnojiva, bioplastiko in druge materiale. Njeno dosedanje delo obsega tudi raziskovanje in spremljanje razmer v okolju, onesnaženja voda, sedimentov in zemlje, učinkovitosti komunalnih in rastlinskih čistilnih naprav ter fitoremediacij. Trenutno sodeluje v treh EU-projektih, kjer alge prispevajo k čiščenju odpadnih voda, recikliranju hranil in proizvodnji surovin, ter v slovenskem projektu razvoja testa za spremljanje razpada razgradljive plastike v vodnem okolju. Poleg nastajajočih demonstracijskih centrov v Španiji so algni bazeni na ogled tudi na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in v podjetju Koto v Zalogu.

ALEKSANDER MULEC

Aleksander Mulec je diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Mariboru in na Izobraževalnem centru energetskega sistema – ICES, smer Inženir elektroenergetike.Na področju projektiranja in izvajanja elektroinštalacij ter avtomatike deluje od leta 2000. Od leta 2007 je zaposlen v podjetju Hidroinženiring, d. o. o., kjer je vodja skupine za elektrotehniko. Aktivno sodeluje z upravljavci čistilnih naprav po Sloveniji, s katerimi si izmenjuje informacije in ideje za nadgrajevanje sistemov vodenja ter spremljanja energetske učinkovitosti. Kot elektro projektant in vodja del sodeluje pri projektih izgradnje čistilnih naprav odpadnih voda in kanalizacijskih sistemov v Sloveniji in tujini.

DR. MITJA BRICELJ

Dr. Mitja Bricelj, doktor geografskih znanosti, osrednjo pozornost namenja uveljavljanju regionalnega pristopa pri upravljanju vodnih virov. Je član Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, ustanovni član Mednarodne komisije za Savski bazen, koordinator Programa upravljanja slovenske obale (UNEP/MAP 2004-2007), predsednik Biroja Barcelonske konvencije ( 2005–2008) in vodja slovenske delegacije v Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave ter Mednarodni komisiji za Savski bazen. Od leta 2014 je koordinator stebra Kakovost okolja EU Jadransko-jonske strategije – EUSAIR. Je avtor več neodvisnih strokovnih publikacij in številnih člankov s področja celovitega upravljanja porečij, obale in morja. Je med pionirji uveljavljanja Zelenih in Modrih koridorjev (večprostora vodi in ekosistemskim storitvam) v regionalno in prostorsko načrtovanje na državni, čezmejni in regionalni ravni. Nekdanji predsednik Geografske zveze Slovenije in Alumni kluba geografov Univerze v Ljubljani.

PROF. DR. MIHAEL J. TOMAN

Prof. dr. Mihael J. Toman, biolog in ekolog, je redni profesor za Ekologijo in varstvo celinskih voda na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. 15 let je na Kemijskem inštitutu deloval v skupini za kemijo, biologijo in tehnologijo voda. Ko je leta 1993 postal izredni profesor, je svoje raziskovalno in pedagoško delo nadaljeval na Biotehniški fakulteti. Kot redni profesor od leta 1998 predava na matičnem Oddelku za biologijo in Oddelku za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti ter na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Kot mlad profesor je več let delal in raziskoval na Univerzi v Kopenhagnu ter v Freshwater Biological Labs v Hillerødu na Danskem. Na Biotehniški fakulteti je na Katedri za ekologijo in varstvo okolja po vrnitvi iz tujine ustanovil Skupino za limnologijo, ki jo vodi še danes. Raziskovalno sodeluje s Kemijskim inštitutom, na Institutu Jožef Stefan je član raziskovalne skupine, ki se ukvarja s kroženjem snovi, predvsem toksikantov v okolju in znotraj prehranskih skupin. Strokovno sodeluje z ARSO-m pri monitoringu tekočih voda. Njegova bibliografija obsega 420 bibliografskih enot, predvsem s področja ekologije in varstva okolja. V mednarodnih revijah je objavil več kot 40 izvirnih znanstvenih člankov z IF, dela imajo več kot 200 citatov. Je podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda, član ekoloških društev doma in v tujini ter član različnih komisij, biološkega (DBS) in prirodoslovnega društva (PDS), član sveta TNP, sveta Zavoda za varstvo narave in strokovne skupine za biologijo na Zavodu za šolstvo. Deluje tudi kot član uredniškega odbora revije National Geographic in revije Proteus.

ASIS. MATEJ RADINJA

Matej Radinja je leta 2017 magistriral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) na smeri Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. V sklopu magistrske naloge je modeliral in ocenil vpliv razpršenih ukrepov za obvladovanje padavinskih voda na primeru mesta Girona v Španiji. Istega leta se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Inštitutu za zdravstveno hidrotehniko, Oddelku za okoljsko gradbeništvo, UL FGG. Njegovo dosedanje raziskovalno delo obsega področje vpeljave večnamenske zeleno-modre infrastrukture v sisteme urbane odvodnje, njeno modeliranje in načrtovanje. V okviru doktorske disertacije pa raziskuje napredne metode modeliranja urbane odvodnje in večkriterijsko vrednotenje ukrepov za obvladovanje padavinskih voda.