Scroll Top

PROGRAM 2021

Četrtek, 7. oktober 2021

8.30–9.00 Registracija udeležencev
OTVORITEV SIMPOZIJA IN UVODNI NAGOVORI
9.00–9.30 Dr. Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda
Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor
 
9.30–11.15 POGLED NA VODO Z RAZLIČNIH ZORNIH KOTOV
9.30–10.00 Zeleni dogovor 1
Bettina Doeser, European Commission, Directorate General Environment, Clean Water Unit
10.00–10.15 Voda kot vrednost ali vrednota
Dr. Pavel Gantar
10.15–10.30 Razsodnost in rahločutnost: o komuniciranju vode
Maja Hawlina, Avanta Largo, Zavod za družbeno komuniciranje
10.30–10.45 Voda v krožnem gospodarstvu z uporabo trajnostnih konceptov
Izr. prof. dr. Nataša Atanasova, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
10.45–11.15 Okrogla miza
moderator prof. dr. Mihael J. Toman
 
11.15–11.45 Odmor
 
11.45–13.15 VODNI VIRI IN PITNA VODA
11.45–12.15 Novodobna onesnaževala in oskrba s pitno vodo 1
Prof. dr. Jan Peter van der Hoek, Waternet, Nizozemska
12.15–12.30 Izbruh gastroenteritisa v mestu Havelock North leta 2016 in njegov vpliv na novozelandsko vodno industrijo 2
Anže Lenček, Napier City Council, Nova Zelandija
12.30–12.45 Akumulacija Butoniga v Istri – prve izkušnje pri oskrbi s pitno vodo 3
Dr. Bojana Hajduk Černeha, IVS – Istarski vodozaštitni sustav, d. o. o., Hrvaška
12.45–13.00 Novi pristopi k pripravi in nadzoru kakovosti pitne vode
Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
13.00–13.30 Okrogla miza
moderatorka dr. Brigita Jamnik
 
13.30–15.00 Kosilo
 
15.00–17.00 KAVARNA O VODI
 
19.30 Večerja

Petek, 8. oktober 2021

9.00–10.50 ČIŠČENJE ODPADNE VODE
9.00–9.30 Trajnostne tehnike odstranjevanja fosforja na komunalnih čistilnih napravah 1
Bengt Hansen, Kemira Kemia AB, Švedska
9.30–9.45 Celostna izkušnja tehnološke optimizacije vodenja biološkega procesa čiščenja odpadne vode
Peter Cerar, JP CČN Domžale-Kamnik, d. o. o.
9.45–10.00 Male komunalne čistilne naprave še vedno predstavljajo številne izzive
Mag. Mojca Vrbančič, JP VOKA SNAGA, d. o. o.
10.00–10.15 Novi pristopi pri čiščenju komunalne odpadne vode na območju razpršene poselitve
Sabina Senica, KOSTAK, d. d.
10.15–10.50 Okrogla miza
moderatorka dr. Marjetka Levstek
 
10.50–11.30 Odmor
 
11.30–13.00 NARAVA IN VODNA OKOLJA
11.30–11.45 Izzivi in priložnosti Slovenije, ki izhajajo iz evropske in svetovne biodiverzitetne strategije 1
Andras Krolopp, The Nature Conservancy
11.45–12.00 Razdrobljenost rek v Sloveniji: poziv k izvedbi nacionalnega popisa
Dr. Polona Pengal, Zavod REVIVO
12.00–12.15 Najnovejša znanstvena dognanja o možnostih za blaženje učinkov podnebnih sprememb na vodne ekosisteme
Dr. Nataša Mori, Nacionalni inštitut za biologijo
12.15–12.30 Ocena sprememb vodnih količin v Sloveniji do konca 21. stoletja
Dr. Mira Kobold, Agencija Republike Slovenije za okolje
12.30–13.00 Okrogla miza
moderator prof. dr. Mihael Brenčič
 
13.00–14.00 SKLEPNE MISLI O VODI KOT DRUŽBENEM IZZIVU
  • 1  Predavanje bo v angleščini in bo potekalo prek spletne povezave.
  • 2 Predavanje bo potekalo prek spletne povezave.
  • 3 Predavanje bo v hrvaščini.

Prenesi program v pdf zapisu.