Scroll Top

PROGRAM 2022

VODNI DNEVI 2022

Četrtek, 13. oktober 2022

8.30–9.00 Registracija udeležencev
ODPRTJE SIMPOZIJA
9.00–9.30 Uvodni nagovori
Dr. Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda
Uroš Brežan, minister za okolje in prostor
 
9.30–11.00 VODA – SKRITO NAJ POSTANE VIDNO
9.30–9.45 O globalnem in lokalnem razumevanju podzemnih vod
Prof. dr. Mihael Brenčič, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
9.45–10.00 Vrednost vode – če je skrita, bo prezrta
Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe
10.00–10.15 Voda – nevidni fenomen v politični misli
Izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo in Inštitut za ekologijo
10.15–10.30 Spregledan mednarodnopravni vidik ureditve posegov v vode in vodna okolja pri njihovem izvajanju
Prof. dr. Vasilka Sancin in Urška Stopar, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
10.30–11.00 Okrogla miza
moderator dr. Pavel Gantar
 
11.00–11.30 Odmor
 
11.30–13.15 VODNI VIRI IN PITNA VODA
11.30–12.00 Izkušnje in prednosti uvedbe standarda ISO 22000 na velikem vodovodnem sistemu 1
Meritxell Minoves, Aigües de Barcelona, Španija
12.00–12.15 Vpliv družbe na količinsko stanje podzemne vode v Sloveniji
Dr. Peter Frantar, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
12.15–12.30 Problematika oskrbe s pitno vodo kot posledica okoljske nesreče v podjetju Melamin
Antun Gašparac, Hydrovod, d. o. o.
12.30–12.45 Nova metoda za določanje virov fekalnega onesnaženja vode
Mag. Matjaž Retelj, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
12.45–13.15 Okrogla miza
moderatorka dr. Brigita Jamnik
 
13.15–15.00 Kosilo
 
15.00–17.00 KAVARNA O VODI – KAKO SKRITO NAREDITI VIDNO
Moderatorka mag. Stanka Cerkvenik
 
19.30 Večerja

Petek, 14. oktober 2022

9.00–11.00 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
9.00–9.30 Danski pristop obvladovanja bolnišničnih odpadnih voda – od problematičnega onesnaženja do novega vodnega vira 1
Mag. Kristina Buus Kjær, DHI A/S, Danska
9.30–10.00 Nadzor nad kanalizacijskimi priključki – zakaj in kako? 1
Wendy Francken, VLARIO, Belgija
10.00–10.15 Obvladovanje padavinskih odpadnih voda s prilagajanjem urbanih območij na ekstremne padavine
Izr. prof. dr. Nataša Atanasova, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
10.15–10.30 Spremljanje vpliva komunalnih in industrijskih čistilnih naprav na ekološko stanje vodotokov v Sloveniji
Dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
10.30–11.00 Okrogla miza
moderatorka mag. Mojca Vrbančič
 
11.00–11.30 Odmor
 
11.30–13.00 VODA V NARAVI – NA POTI K NOVIM NAČINOM UPRAVLJANJA
11.30–11.45 Izzivi varovanja skrite naravne dediščine podzemnih voda Slovenije
Doc. dr. Cene Fišer, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
11.45–12.00 Analiza prostorske porazdelitve onesnaževal širokega spektra v vodah Ljubljanske kotline
Asist. Ines Vidmar, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
12.00–12.15 Znanost o celinskih vodah, ki vključuje državljane
Doc. dr. Tina Eleršek, Nacionalni inštitut za biologijo
12.15–12.30 Razumevanje sprememb v rečnih okoljih s prepletanjem daljinskega zaznavanja in antropoloških raziskav
Liza Stančič, ZRC SAZU, Inštitut za antropološke in prostorske študije
12.30–13.00 Okrogla miza
moderatorka dr. Polona Pengal
 
13.00–14.00 SKLEPNE MISLI O VIDNI IN NEVIDNI VODI
  • 1  Predavanje bo v angleščini in bo potekalo prek spletne povezave.

Prenesi program v pdf zapisu.