Scroll Top

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV 2023

NEŽA KODRE

Mag. Neža Kodre je univerzitetna diplomirana inženirka vodarstva in komunalnega inženirstva ter magistrica znanosti gradbeništva – komunalna smer. Magisterij je leta 2009, po gostovanju na Tehniški univerzi v Münchnu, smer Trajnostno upravljanje z viri, zaključila na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Po treh letih projektantskega dela se je leta 2007 kot strokovnjakinja zaposlila na Inštitutu za vode Republike Slovenije, kjer je od leta 2012 vodila Oddelek za načrtovanje in varstvo voda. Leta 2016 je ob ustanovitvi Direkcije Republike Slovenije za vode prevzela vodenje Sektorja za razvoj in plan. Je avtorica in soavtorica številnih strokovnih domačih kot tudi tujih člankov s področja upravljanja voda. Trenutno opravlja funkcijo v.d. direktorice Direkcije Republike Slovenije za vode.

ALEŠ BIZJAK

Dr. Aleš Bizjak deluje na področju celostnega upravljanja voda in evropskih vodnih politik v kontekstu čezmejnega vodnega sodelovanja kot tudi vodne diplomacije na nacionalni, bilateralni, regionalni in mednarodni ravni. Zaposlen je v Službi za EU koordinacijo in mednarodne zadeve na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Aktivnosti usmerja na področja razvoja celostnega upravljanja voda, neksusa voda – podnebje, pristopa od vira do morja in participatornega načrtovanja v čezmejnih porečjih ter povodjih. Je podpredsedujoči biroju Vodne konvencije pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo v Ženevi. Sodeluje z mednarodnimi organizacijami in institucijami, kot so UNESCO, UNEP, UN Water, ICPDR in ISRBC, ter je nacionalna kontaktna točka za indikatorja 6.5.1 in 6.5.2 Cilja 6 Agende ZN 2030. Kot diskutant sodeluje na platformah Budapest Water Summit, South-East Europe Cooperation Process, Konrad-Adenauer-Stiftung in Geneva Peace Week. Med predsedovanjem Slovenije Svetu EU je predsedoval delovni skupini WPIEI UNECE Water Convention. V več kot 20 evropskih državah je deloval kot vodilni partner, partner ali strokovnjak v projektih UNECE, NATO in EU.

ALENKA ČADEŽ KOBOL

Alenka Čadež Kobol je diplomirana ekonomistka z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami iz rednega delovnega razmerja v gospodarstvu in javni upravi. Delovala je na različnih področjih, tako pri vodenju finančnih služb kot pri organiziranju in izvedbi velikih investicijskih naložb. Trenutno je zaposlena kot vodja Oddelka za gospodarske javne službe in investicije v Občini Ajdovščina, kjer skupaj s svojimi sodelavci vodi in koordinira delo oddelka, v katerem letno realizirajo več kot 150 različnih naložb. Trenutno zaključuje magistrski študij na Fakulteti za management Univerze na Primorskem v Kopru.

ALJOŠA PETEK

Aljoša Petek je magister prava ljubljanske pravne fakultete, kjer je med študijem pod mentorstvom prof. dr. Vasilke Sancin začel s projektnim delom na področju varstva okolja in nadaljeval z magistrsko nalogo s področja razširjene odgovornosti proizvajalcev. Danes kot nevladnik, aktivist in pravnik, specializiran za področje pravnega varstva okolja, podpira civilno družbo na poti k uresničevanju ustavnih pravic do zdravega življenjskega okolja in pravice do pitne vode, tudi na referendumu, če je to potrebno.

PAOLO RONCO

Paolo Ronco je doktoriral iz hidrodinamičnega in okoljskega modeliranja, ki se uporablja za oceno tveganja za vodne vire. Ima bogate izkušnje z vodenjem nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih ter razvojnih projektov. Kot znanstveni uradnik je deloval v Skupnem raziskovalnem centru pri Evropski komisiji. Zdaj je direktor centra RIVE kot tudi vodja raziskav, inovacij in trajnostnega razvoja v Viacqua, ki je delniška družba z javnim kapitalom. Ta namreč upravlja integrirano vodno storitev (vodovod, kanalizacija in čiščenje) v 68 občinah v provinci Vicenza.

BONIA MILJAVAC

Bonia Miljavac je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu, nato pa na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani opravila podiplomski tečaj iz socialne medicine in specializacijo iz higiene. Zaposlena je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), kjer je predstojnica njihove Območne enote Novo mesto. Je tudi vodja nacionalne delovne skupine za zagotavljanje dostopa prebivalcev do varne pitne in kopalne vode. Kot predavateljica sodeluje na različnih strokovnih srečanjih, v Sekciji za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, na Slovenskem kongresu preventivne medicine, v Sekciji za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva ter pri izvedbi izobraževanj o varnem ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi.

JANEZ PRIMOŽIČ

Janez Primožič je direktor Javnega komunalnega podjetja Žalec. Po izobrazbi je magister znanosti s področja elektrotehnike. Podjetje JKP Žalec vodi od začetka leta 2022. S pomočjo sodelavcev uresničuje razvojni plan podjetja, ki se predvsem nanaša na izboljšanje kakovosti in zanesljivosti oskrbe s pitno vodo, na meritve, nadzor in regulacijo vodovodnih sistemov ter na izboljšave na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Podjetje, ki ga vodi, se v zadnjih nekaj letih sooča z aktualnimi izzivi, kot so vplivi podnebnih sprememb, energetska učinkovitost, digitalizacija in izpolnjevanje vse večjih zahtev odjemalcev storitev gospodarskih javnih služb.

JÖRG KRAMPE

Jörg Krampe je diplomiral iz gradbeništva na Univerzi v Hannovru, nato pa doktoriral iz gradbeništva in okoljskega inženirstva na Univerzi v Stuttgartu. Kot predavatelj in raziskovalec je delal na Inštitutu za sanitarno inženirstvo, kakovost vode in ravnanje s trdnimi odpadki. Leta 2008 se je preselil v Avstralijo in postal glavni inženir za čiščenje odpadne vode pri SA Water. Poleg tega je na Univerzi v Adelajdi predaval o čiščenju odpadne vode. Po vrnitvi v Evropo leta 2013 je prevzel svoj trenutni položaj profesorja za kakovost vode na Tehniški univerzi na Dunaju, kjer je predstojnik Inštituta za kakovost voda in upravljanje z viri. Jörg Krampe ima bogate izkušnje na področju biološkega in naprednega čiščenja odpadne vode, tehnologije prezračevanja, membranske tehnologije in energetske učinkovitosti ter širok nabor praktičnih izkušenj z različnimi vrstami čistilnih naprav. Kot neodvisni svetovalec je dejaven na področju zasnove in pregledov učinkovitosti procesov, namenjenih optimizaciji sistemov z aktivnim blatom.

MANFRED SCHÜTZE

Manfred Schütze je diplomiral na Univerzi v Hannovru in doktoriral na Imperial College London. Kot namestnik vodje Oddelka za vodo in energijo deluje na inštitutu za avtomatizacijo in komunikacije (IFAK), ki je neodvisen inženirski raziskovalni inštitut v Magdeburgu. Dela na področju modeliranja, simulacije in nadzora vodovodnih sistemov. Med njegovimi ključnimi področji raziskovanja in uporabe so integrirano modeliranje kanalizacijskih sistemov, čistilnih naprav in rek ter nadzor mestnih drenažnih sistemov. Na teh tematskih področjih sodeluje v številnih raziskovalnih in aplikativnih projektih ter je aktivno vključen v številna nacionalna in mednarodna strokovna združenja (IWA, DWA). Je tudi recenzent več znanstvenih revij.

BORIS NEMET

Boris Nemet je univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije. Od maja 2022 je direktor čistilne naprave Lendava, ki čisti odpadne vode Leka in mešane komunalne vode Občine Lendava. Ker gre za malo ekipo zaposlenih, se poleg vodenja čistilne naprave posveča doseganju ekoloških standardov in tehnološkemu razvoju čistilne naprave. Ima bogate delovne izkušnje. Profesionalno kariero je začel v takratni INA Nafti Lendava v proizvodnji petrokemičnih izdelkov in se nato zaposlil v Leku v Lendavi kot tehnolog pri proizvodnji kalijevega klavulanata. V nadaljevanju kariere je bil vodja proizvodnje sterilnega kalijevega klavulanata in vodja sistema kakovosti v proizvodnji farmacevtskih učinkovin. Bil je tudi interni certificirani presojevalec sistema kakovosti ter izvajal presoje proizvodnje farmacevtskih učinkovin v Evropi in Aziji. Dve leti je delal na sedežu Sandoza v Nemčiji na področju kakovosti dobaviteljev farmacevtskih učinkovin, po vrnitvi v Slovenijo pa kot vodja logistike in oskrbe v Leku v Lendavi.

MICHAEL DOERING

Michael Doering je vodja raziskovalne skupine za ekohidrologijo in profesor na Inštitutu za znanosti o naravnih virih na Univerzi za uporabne znanosti v Zürichu v Švici. Njegove raziskave so osredotočene na ocenjevanje, vrednotenje in napovedovanje posledic človekovih vplivov na rečne ekosisteme ter prizadevanj za renaturacije rek in poplavnih območjih. Njegovo delo vključuje tudi vključevanje zainteresiranih javnosti za razvoj dobrih praks pri upravljanju in spremljanju stanja rečnih ekosistemov. Dr. Doering pridobiva nova znanja za poglobljeno razumevanje povezav med zgradbo in delovanjem rečnih ekosistemov. Ima strokovno znanje kot tudi bogate izkušnje pri raziskovanju, modeliranju in simuliranju ekoloških parametrov v povezavi z motnjami in uporabo ekosistemskih storitev, zlasti na področju hidroenergije in renaturacij. Njegove mednarodno vpete raziskave podpirajo Švicarska nacionalna znanstvena fundacija Zveznega urada za okolje in švicarske kantonalne agencije. Na podlagi svoje dejavnosti je leta 2013 ustanovil tudi spin-off podjetje za ekohidrološke aplikacije in svetovanje.

MARIJAN GOVEDIČ

Marijan Govedič je univerzitetni diplomirani biolog kot tudi avtor številnih strokovnih in znanstvenih objav, ki se večinoma dotikajo vodnega okolja. S strokovnimi objavami v domačem tisku in s številnimi predavanji poskuša osvetliti življenje ob naših rekah in v njih, ozaveščati o izginjanju vodnih habitatov, vplivu tujerodnih vrst in ključnih vrstah v ekosistemih celinskih voda, v zadnjih letih pa tudi o vse pomembnejši temi – segrevanju naših rek. Izkušnje je pridobival v različnih projektih Centra za kartografijo favne in flore (CKFF), kjer je zaposlen od leta 2001. Trenutno se največ posveča delu na projektu LIFE NarcIS: Naravovarstveni informacijski sistem (nosilec projekta ARSO), v katerem CKFF vodi delo na sklopih, ki se nanašajo na Katalog vrst in na zagotavljanje podatkov o vrstah ter s tem povezane modele, procese in kontrole kakovosti.

DAVORIN TOME

Davorin Tome je doktor bioloških znanosti, zaposlen na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov Nacionalnega inštituta za biologijo. Raziskovalno dela na področjih ekologije in varstva narave, v okviru tega večino časa raziskuje ptice. Dr. Tome je več kot 20 let predaval na treh slovenskih univerzah, večinoma s področja ekologije in varstva narave. Je odličen komunikator znanosti, predvsem na področju promocije pomena in ogroženosti biodiverzitete, dobitnik nagrade Prometej v znanosti, izvrsten fotograf ter avtor in urednik številnih knjig o biodiverziteti. Naj omenimo samo najnovejši – »60 obrazov biodiverzitete« in »Neverjetna«.