Scroll Top

Program 2023

VODNI DNEVI 2023

Sreda, 24. 5. 2023

8.30–9.00 Registracija udeležencev
ODPRTJE SIMPOZIJA
9.00–9.30 Uvodni nagovor
Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda
Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor
 
9.30–11.00 VODA NAS POVEZUJE / PRILOŽNOSTI IN PROBLEMI SODELOVANJA PRI UPRAVLJANJU VODA
9.30–9.45 Na poti k vključujoči politiki upravljanja voda
Neža Kodre, Direkcija Republike Slovenije za vode
9.45–10.00 Priložnosti in usmeritve Slovenije pri mednarodnem sodelovanju na področju voda v luči Konference ZN o vodi
Aleš Bizjak, Ministrstvo za naravne vire in prostor
10.00–10.15 Aktualni problemi upravljanja voda na lokalni ravni. Dejanska in potencialna vloga občin pri upravljanju voda
Alenka Čadež Kobol, Občina Ajdovščina
10.15–10.30 Vloga nevladnih organizacij in prebivalcev pri upravljanju voda. »Vodni konflikti« in problemi participacije
Aljoša Petek, Pravno-informacijski center za varstvo človekovih pravic in okolja
10.30–11.00 Okrogla miza
moderator Pavel Gantar
 
11.00–11.30 Odmor
 
11.30–13.15 VODNI VIRI IN PITNA VODA
11.30–12.15 Iskanje neznanega: prilagojeno spremljanje podzemne vode v okviru varnostnega načrta za osrednji del Benečije v Italiji 1, 2
Paolo Ronco, RIVE VIACQUA, Italija
12.15–12.30 Varnostni načrt za sistem oskrbe s pitno vodo
Bonia Miljavac, Nacionalni inštitut za javno zdravje
12.30–12.45 Onesnaženje pitne vode v vodovodnem sistemu Šempeter v Savinjski dolini
Janez Primožič, Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o.
12.45–13.15 Okrogla miza
moderatorka Brigita Jamnik
 
13.15–15.00 Kosilo
 
15.00–17.00 KAVARNA O VODI
Moderatorka Stanka Cerkvenik
 
19.30 Večerja

Četrtek, 25. 5. 2023

9.00–11.00 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
9.00–9.30 Kvartarno čiščenje na KČN v luči predlagane direktive 1
Joerg Krampe, Heidemarie Schaar, Tehnična univerza na Dunaju (TU Vien), Inštitut za kvaliteto vode in upravljanje virov, Avstrija
9.30–10.00 Celostno modeliranje in delovanje kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami za odpadne vode ob upoštevanju kakovosti vodnih teles 1
Manfred Schütze, Inštitut za avtomatizacijo in komunikacijo (IFAK), oddelek za vodo in energijo, Nemčija
10.00–10.15 Čiščenje odpadne vode na IED napravi Čistilna naprava Lendava – izzivi in rešitve
Boris Nemet, Čistilna naprava Lendava, d. o. o.
10.15–11.00 Okrogla miza
moderatorka Mojca Vrbančič
 
11.00–11.30 Odmor
 
11.30–13.00 VODA V NARAVI
11.30–12.00 Prilagodljivo upravljanje in obnova kompleksnega sistema poplavnih ravnic s pomočjo nadzorovanega poplavljanja 1
Michael Döring, Inštitut za znanosti o naravnih virih, ZHAW, Wädenswil, Švica
11.45–12.00 Ali tujerodne vrste v vodnih in obvodnih okoljih povsod predstavljajo problem?
Marijan Govedič, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju
12.00–12.15 Poplave kot naravno stanje na Ljubljanskem barju in pomen za ekosisteme
Davorin Tome, Nacionalni inštitut za biologijo
12.15–13.00 Okrogla miza
moderator Mihael J. Toman
 
13.00–14.00 SKLEPNE MISLI
 
15.00–17.00 DELAVNICA
Delavnica »Izvedba simulacij z orodji Simba« 1
Manfred Schütze, Inštitut za avtomatizacijo in komunikacijo (IFAK), oddelek za vodo in energijo, Nemčija
  • 1  predavanje bo v angleškem jeziku
  • 2 predavanje bo preko spleta