Scroll Top

Zbornik Vodni dnevi 2016

Vodni dnevi 2016, 13. in 14. oktobra 2016

OTVORITEV SIMPOZIJA
Uvodne besede – Naložbe v prihodnost, Eko sklad.

1. VODA IN MERITVE

 • Meritve – količina, kakovost in cene vode. Kako zagotoviti pregledne podatke za uporabnike in odločitvene organe?
  Károly Kovács; EWA – European Water Association*
  prispevek | prezentacija
 • Monitoring čistilnih naprav v Nemčiji: dolžnost in priložnost! 
  Hélène Opitz; DWA – German Association for Water, Wastewater and Waste*
  prezentacija
 • Obratovalni monitoring odpadnih voda in podatki o emisijah snovi v vode
  Neva Čopi; Mag. Nataša Žitko Štemberger; Agencija Republike Slovenije za okolje
  prezentacija

2. UPRAVLJANJE VODA

 • Pomen merjenj na področju okolja od problema do odločitve
  Dr. Andreja Drolc; Kemijski inštitut
  prispevek | prezentacija
 • Program ukrepov rabe površinskih voda v okviru načrta upravljanja voda
  Dr. Nataša Smolar Žvanut, Mag. Jana Meljo; Direkcija Republike Slovenije za vode
  prispevek | prezentacija
 • Kakovostno stanje kraških vodotokov in podlage za njihovo upravljanje
  • Dr. Nataša Ravbar, Dr. Janja Kogovšek, Dr. Metka Petrič, Dr. Tanja Pipan; Inštitut za raziskovanje krasa, ZRC SAZU
  • Dr. Mojca Hrovat, Dr. Mihael Jožef Toman; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
  • Clarissa Brun, Alenka Koželj, Dr. Gorazd Pretnar; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
  • Sonja Diković; Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
  • Dr. Josip Rubinić; Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
  • Dr. Gorazd Urbanič; Inštitut za vode Republike Slovenije
  prispevek
 • Monitoring količine in kakovosti kraških vodnih virov
  Dr. Nataša Ravbar,; Inštitut za raziskovanje krasa, ZRC SAZU
  prezentacija
 • Vplivi naravnih in antropogenih dejavnikov na razmere v kraških rekah
  Dr. Mojca Hrovat; Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta
  prezentacija

3. ODVAJANJE ODPADNE VODE

 • Je monitoring mikroplastike v komunalnih odpadnih vodah potreben?
  • Prof. Dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, Dr. Gabriela Kalčikova; Univerza v Ljubljani – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  • Prof. Emeritus dr. Andrew J. Englande; Tulane University, School of Public Health and Tropical Medicine, Department of Environmental Health Science
  prispevek | prezentacija
 • Pomen kvalitete meritev pri načrtovanju kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav
  Dr. Uroš Krajnc; Institut za ekološki inženiring, d. o. o.
  prispevek | prezentacija
 • Izvajanje nadzora nad obratovanjem kanalizacijskega sistema
  Mag. Mojca Vrbančič, JP Vodovod-Kanalizacija, d. o. o.
  prispevek | prezentacija

4. OSKRBA S PITNO VODO

 • Meritve pri učinkovitem upravljanju sistemov oskrbe s pitno vodo
  Asist. Dr. Daniel Kozelj; Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  prispevek | prezentacija
 • Načrtovanje in izvedba meritev za nadzor delovanja naprav za pripravo pitne vode
  Nataša Uranjek Ževart, Alenka Štramcar; Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
  prispevek | prezentacija
 • Meja določanja in kemijsko stanje voda
  Dr. Nataša Sovič, Pija Rep; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
  prispevek | prezentacija

5. ČIŠČENJE ODPADNE VODE

 • Izhodiščno poročilo in obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode v okviru direktive IED
  Doc. Dr. Mojca Kos Durjava, Mojca Baskar; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
  prispevek | prezentacija
 • Vrednotenje kakovosti aktivnega blata komunalne oziroma industrijske biološke čistilne naprave
  Mag. Barbara Brajer Humar, Dr. Marjetka Stražar, Dr. Marjetka Levstek; JP CČN Domžale – Kamnik, d. o. o.
  prispevek | prezentacija

Dodatni prispevki objavljeni v zborniku

 • Pregled mariborskega kanalizacijskega sistema z merilnikom pretoka cčn in s tem povezane težave
  • Dejan Tacer, Zoran Nađ; Nigrad d.d.,
  • Silvo Rep, P.T.S Silvo Rep, s.p.
  prispevek