Scroll Top

VODNI DNEVI 2020

Spoštovani!

Za večino prebivalcev Slovenije je dostopnost vode samoumevna, saj nam je na voljo vsak trenutek in v količini, kot jo potrebujemo. Kljub temu pa bo pozoren in okoljsko občutljiv uporabnik vode vsakodnevno zaznaval dogajanja okoli nas, ki so skrb vzbujajoča. Urbana raba prostora ima vpliv tako na kakovost kot tudi količino vodnih virov. Človek s posegi v okolje in naravo ruši naravno ravnotežje, vpliva na upadanje biotske raznovrstnosti ter povzroča neugodne spremembe v življenjskih razmerah za veliko živih bitij našega planeta. Smo pred velikim družbenim izzivom, kako negativne vplive človeka na planet vsaj upočasniti, če že ne zaustaviti.

Skrajni čas je, da preidemo h konkretnim dejanjem. Na letošnjem simpoziju Vodni dnevi smo naredili enega od potrebnih korakov ter združili znanje, izkušnje, dobre prakse strokovnjakov iz mednarodnih organizacij, državnih organov, raziskovalnih in zdravstvenih institucij kot tudi upravljavcev vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav. Voda je povezovalni element vseh sedemnajstih ciljev »Agende za trajnostni razvoj do leta 2030«, ki jo je sprejel vrh OZN. Na simpoziju smo jo poglobljeno obravnavali s stališča štirih ciljev: Čista voda in sanitarna ureditev, Cenovno dostopna in čista energija, Industrija, inovacije in infrastruktura ter Življenje v vodi. Razpravljali smo o celostnem upravljanju z vodami na državni in lokalni ravni s stališča zagotavljanja virov pitne vode kot tudi o vplivih namakanja kmetijskih zemljišč na vodne vire ter se med drugim dotaknili vprašanja varnosti oskrbe s pitno vodo. Predstavili smo inovativne pristope pri čiščenju odpadne vode in zagotavljanju energetske samozadostnosti čistilnih naprav, posebnosti postopkov čiščenja industrijske odpadne vode ter učinkovitost odstranjevanja virusov in mikroplastike na čistilnih napravah. Posebno pozornost smo namenili tudi dobri kmetijski praksi pri zmanjšanju pritiskov in vplivov na vodna telesa ter spoznali, kako se vplivi našega delovanja odražajo na vodnih organizmih.

Voda je strateška surovina, in naša dolžnost je, da jo ohranimo v največji možni meri. Pri tem je vse bolj aktualna misel, ki jo je že pred časom zapisal Giuseppe Tomasi di Lampedusa: »Vse se mora spremeniti, če želimo, da se nič ne spremeni

Naj vam strokovni prispevki in predstavitve objavljene na spletni simpozija strani pomagajo pri teh spremembah.

 

Slovensko društvo za zaščito voda

Dr. Marjetka Levstek, predsednica