Scroll Top

Obvestilo o ravnanju v primeru kršitev

OBVESTILO

Slovensko društvo za zaščito voda prejema zlasti v zadnjih mesecih vrsto pobud, vprašanj in prošenj za nasvete v zvezi s številnimi konkretnimi problemi, ki zadevajo posameznike pri oskrbi s pitno vodo, odvajanju ter čiščenju odpadnih voda in varovanju vodnega okolja.

V društvu smo seveda zadovoljni, da naša društvena dejavnost, ki je posvečena varovanju voda in upravljanju z njimi, vzbuja širšo pozornost in odmev ter ni omejena samo na strokovne kroge.

Širjenje zavesti o pomenu varovanja voda in vodnega okolja je tudi eden od glavnih ciljev našega društva, zato smo se tudi pripravljeni odzvati na pobude, ki se nanašajo na širše relevantna vprašanja v zvezi z upravljanjem z vodami, tudi v zvezi s konkretnimi problemi, ki imajo pomembno vlogo pri oblikovanju trajnostnega ravnanja z vodami ter ozaveščanju ljudi.

Vendar pa moramo opozoriti, da društvo ne more in ne sme posredovati v konfliktih med izvajalci javnih služb oskrbe z vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda in prizadetimi prebivalci, še posebej pa ne v primerih, ki terjajo inšpekcijski nadzor in utemeljeno ukrepanje. Takšna vprašanja, predvsem pa vprašanja, ki zadevajo kakovost storitev, ki jih zagotavljajo javne službe, je potrebno nasloviti na vodstva teh služb, na občinske uprave ali kadar gre za neposredno kršitev zakonodaje, na pristojne inšpekcijske službe.

Vsem, ki opazijo onesnaževanje voda, pa tudi priobalnih zemljišč in vodovarstvenih območij vsekakor svetujemo, da v skladu z 70. členom Zakona o vodah o tem obvestijo pristojne službe na številko 112.

 

Prijave kršitev lahko oddate na pristojne inšpektorate:

eUprava – Prijava kršitev Inšpektoratu RS za okolje in prostor (gov.si)

eUprava – Prijava kršitev Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (gov.si)

eUprava – Prijava kršitev Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (gov.si)

eUprava – Prijava kršitev Pomorski inšpekciji (gov.si)

eUprava – Prijava kršitev Inšpekciji za kemikalije (gov.si)

eUprava – Prijava kršitev Tržnemu inšpektoratu (gov.si)

eUprava – Prijava kršitev Zdravstvenemu inšpektoratu (gov.si)

eUprava – Pristojnosti inšpekcijskega sveta (gov.si)