Scroll Top

PRISPEVKI IN PREDSTAVITVE 2022

Vodni dnevi 2022, 13. in 14. oktober

VODA – SKRITO NAJ POSTANE VIDNO

O globalnem in lokalnem razumevanju podzemnih vod
Prof. dr. Mihael Brenčič, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

prispevek/prezentacija

Vrednost vode – če je skrita, bo prezrta
Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

prispevek/prezentacija

Voda – nevidni fenomen v politični misli
Izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo in Inštitut za ekologijo

prispevek

Spregledan mednarodnopravni vidik ureditve posegov v vode in vodna okolja pri njihovem izvajanju
Prof. dr. Vasilka Sancin in Urška Stopar, Univerza v Ljubljani, Pravna fakultetaž

prispevek

VODNI VIRI IN PITNA VODA

Vpliv družbe na količinsko stanje podzemne vode v Sloveniji
Dr. Peter Frantar, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje

prispevek/prezentacija

Problematika oskrbe s pitno vodo kot posledica okoljske nesreče v podjetju Melamin
Antun Gašparac, Hydrovod, d. o. o.

prezentacija

Nova metoda za določanje virov fekalnega onesnaženja vode
Mag. Matjaž Retelj, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

prispevek/prezentacija

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Danski pristop obvladovanja bolnišničnih odpadnih voda – od problematičnega onesnaženja do novega vodnega vira 1
Mag. Kristina Buus Kjær, DHI A/S, Danska

prispevek/prezentacija

Nadzor nad kanalizacijskimi priključki – zakaj in kako?
Wendy Francken, VLARIO, Belgija

prispevek

Obvladovanje padavinskih odpadnih voda s prilagajanjem urbanih območij na ekstremne padavine
Izr. prof. dr. Nataša Atanasova, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

prispevek

Spremljanje vpliva komunalnih in industrijskih čistilnih naprav na ekološko stanje vodotokov v Sloveniji
Dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje

prispevek/prezentacija

VODA V NARAVI – NA POTI K NOVIM NAČINOM UPRAVLJANJA

Izzivi varovanja skrite naravne dediščine podzemnih voda Slovenije
Doc. dr. Cene Fišer, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

prispevek/prezentacija

Analiza prostorske porazdelitve onesnaževal širokega spektra v vodah Ljubljanske kotline
Asist. Ines Vidmar, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

prispevek/prezentacija

Znanost o celinskih vodah, ki vključuje državljane
Doc. dr. Tina Eleršek, Nacionalni inštitut za biologijo

prispevek/prezentacija

Razumevanje sprememb v rečnih okoljih s prepletanjem daljinskega zaznavanja in antropoloških raziskav
Liza Stančič, ZRC SAZU, Inštitut za antropološke in prostorske študije

prispevek/prezentacija

ZBORNIK REFERATOV

naslovnica