Scroll Top

Prispevki in predstavitve 2023

Vodni dnevi 2023, 24. in 25. maj

VODA NAS POVEZUJE / PRILOŽNOSTI IN PROBLEMI SODELOVANJA PRI UPRAVLJANJU VODA

Na poti k vključujoči politiki upravljanja voda
Neža Kodre, Direkcija Republike Slovenije za vode

prezentacija

Priložnosti in usmeritve Slovenije pri mednarodnem sodelovanju na področju voda v luči Konference ZN o vodi
Aleš Bizjak, Ministrstvo za naravne vire in prostor

povzetek prispevka/prezentacija

Aktualni problemi upravljanja voda na lokalni ravni. Dejanska in potencialna vloga občin pri upravljanju voda
Alenka Čadež Kobol, Občina Ajdovščina

povzetek prispevka/prezentacija

Vloga nevladnih organizacij in prebivalcev pri upravljanju voda. »Vodni konflikti« in problemi participacije
Aljoša Petek, Pravno-informacijski center za varstvo človekovih pravic in okolja

povzetek prispevka/prezentacija

 

VODNI VIRI IN PITNA VODA

Iskanje neznanega: prilagojeno spremljanje podzemne vode v okviru varnostnega načrta za osrednji del Benečije v Italiji
Paolo Ronco, RIVE VIACQUA, Italija

povzetek prispevka

Varnostni načrt za sistem oskrbe s pitno vodo
Bonia Miljavac, Nacionalni inštitut za javno zdravje

povzetek prispevka/prezentacija

Onesnaženje pitne vode v vodovodnem sistemu Šempeter v Savinjski dolini
Janez Primožič, Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o.

povzetek prispevka/prezentacija

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Kvartarno čiščenje na KČN v luči predlagane direktive
Joerg Krampe, Heidemarie Schaar, Tehnična univerza na Dunaju (TU Vien), Inštitut za kvaliteto vode in upravljanje virov, Avstrija

povzetek prispevka/prezentacija

Celostno modeliranje in delovanje kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami za odpadne vode ob upoštevanju kakovosti vodnih teles
Manfred Schütze, Inštitut za avtomatizacijo in komunikacijo (IFAK), oddelek za vodo in energijo, Nemčija

povzetek prispevka/prezentacija

Čiščenje odpadne vode na IED napravi Čistilna naprava Lendava – izzivi in rešitve
Boris Nemet, Čistilna naprava Lendava, d. o. o.

povzetek prispevka/prezentacija

 

VODA V NARAVI

Prilagodljivo upravljanje in obnova kompleksnega sistema poplavnih ravnic s pomočjo nadzorovanega poplavljanja
Michael Döring, Inštitut za znanosti o naravnih virih, ZHAW, Wädenswil, Švica

povzetek prispevka

Ali tujerodne vrste v vodnih in obvodnih okoljih povsod predstavljajo problem?
Marijan Govedič, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju

povzetek prispevka/prezentacija

Poplave kot naravno stanje na Ljubljanskem barju in pomen za ekosisteme
Davorin Tome, Nacionalni inštitut za biologijo

povzetek prispevka/prezentacija

ZBORNIK REFERATOV

naslovnica