Scroll Top

Na letošnjih Vodnih dnevih poudarek na vrednotenju vode

pasica z vodno kapljicoSporočilo za javnost

Na letošnjih Vodnih dnevih poudarek na vrednotenju vode

V Ljubljani, 6. oktobra 2021:  Evropska unija se je z zelenim dogovorom zavezala k uresničevanju ciljev za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Del te zaveze je tudi osmi okoljski akcijski program, v katerem je za oblikovanje in izvajanje okoljske ter podnebne politike do leta 2030 voda vključena v kar dve od šestih prioritet: prizadevanje za ničelno onesnaženje s toksičnimi snovmi ter zaščita, ohranitev in ponovna vzpostavitev biodiverzitete. Strokovno javnost, na katere ramenih slonijo razvojne odločitve, zato čakajo zahtevne naloge. Na letošnjih Vodnih dnevih, ki bodo potekali 7. in 8. oktobra v Kongresnem centru Rimske terme v Rimskih Toplicah, so v Slovenskem društvu za zaščito voda v ospredje postavili vodo kot vrednoto ter izpostavili nujnost povezovanja in sodelovanja posameznih strok, tudi v odnosu same politike pri upravljanju voda in varstvu okolja, opozorili pa še na nujnost pravočasnega povezovanja stroke z ostalimi deležniki, kjer ima še posebej pomembno vlogo civilna družba. Uvodni nagovor bo na odprtju simpozija prispeval mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor.

Program letošnjega simpozija Vodni dnevi obsega 16 predavanj, razvrščenih v štiri tematske sklope. Tuji in domači strokovnjaki bodo s svojimi razmišljanji iz različnih zornih kotov podali jasna sporočila in usmeritve, kako k uresničevanju zelenega dogovora pristopiti strukturirano in z jasno vizijo. Vodni viri in pitna voda so tudi v Sloveniji zaradi naših dejavnosti pod velikim pritiskom, saj se v njih pojavljajo novodobna onesnaževala in človeku nevarni mikroorganizmi. V Sloveniji se vse bolj osredotočamo na nove pristope pri nadzoru in pripravi pitne vode ter pridobivamo izkušnje pri upravljanju akumulacij kot zalog vodnih virov. Tudi pri čiščenju odpadne vode želimo dosegati boljše rezultate ob čim nižji porabi energije in kemikalij ter s kar najnižjimi emisijami toplogrednih plinov, pri tem pa je ključno interdisciplinarno razumevanje kompleksnega procesa čiščenja. Pri uresničevanju zastavljenih načrtov bo ob vgradnji enostavnih in zanesljivih sistemov za čiščenje odpadnih voda imelo vidno vlogo tudi pravilno delovanje malih komunalnih čistilnih naprav, ki pa hkrati zahteva učinkovitejše pristope za usposabljanje ter ozaveščanje uporabnikov o njihovi namembnosti. Vse to tudi z razumljivim zapisom zakonodaje, ki naj temelji na načelu sorazmernosti. Ko so v ospredju narava in vodna okolja, evropska biotska strategija do konca leta 2030 predvideva povezati 25.000 kilometrov rek in rečnih odsekov. V Sloveniji za prehod v desetletje renaturacij nujno potrebujemo celostno analizo stanja pregrad ter postavitev lastne biotske strategije. Na biotsko raznovrstnost vodnih teles vplivajo tudi podnebne spremembe, ki ponekod zaradi poplav in suš že kritično spreminjajo krajine. Po ocenah vode v Sloveniji sicer ne bo primanjkovalo, se pa nakazuje povečanje ekstremnih dogodkov kar do 40 odstotkov.

V Slovenskem društvu za zaščito voda opozarjajo, da bo voda morala pridobiti svojo pravo vrednost. Izmenjava mnenj med udeleženci bo na simpoziju na temo vrednotenja vode zato potekala tudi na okroglih mizah in z razmišljanji strokovnjakov na vodni kavarni. Področje celostnega upravljanja z vodami bo moralo postati še bolj interdisciplinarno ter z bolj učinkovitim povezovanjem in komuniciranjem vseh vpletenih v okoljske projekte. Le tako bo mogoče ohraniti vode za ljudi in zaščititi naravo, kar je tudi glavni cilj zelenega dogovora.

računalniški zalonFoto (VD 2020): Klemen Razinger

Več informacij: Miša Hrovat, SDZV, odnosi z javnostmi (M: 041 619 616, E: misa@maga.si).

www.sdzv-drustvo.si

 

Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV), ustanovljeno leta 1991, je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki s svojim delovanjem ozaveščanja, izobraževanja in povezovanja deluje na področju zaščite slovenskih voda. Kot nevladna organizacija smo do aprila 2021 delovali v javnem interesu na področju ohranjanja narave na območju Republike Slovenije. Povezujemo se tudi s sorodnimi društvi in združenji doma in po svetu. Smo člani mednarodnih združenj International Water Association (IWA), European Water Association (EWA) in Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA). Prepoznani smo kot aktiven partner lokalnim skupnostim in državi. Naše poslanstvo je razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda, naše glavne naloge pa so spremljanje, preučevanje in delovanje na področju zaščite in izkoriščanja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z uporabljenimi vodami in odpadki, pa tudi informiranje in izobraževanje strokovne, znanstvene in ostale javnosti, kar izvajamo skozi predavanja, strokovna srečanja, izvedbo delavnic in izdajo publikacij. V SDZV podpiramo redno izmenjavo izkušenj med strokovnjaki iz mednarodnih združenj, kar uresničujemo tudi z organizacijo ekskurzij in tečajev ter tako zagotavljamo podporo aktivnostim, ki predstavljajo aktualna  stanja in dosežke s področja zaščite voda. Od leta 1995 naprej vsako leto organiziramo tudi odmeven simpozij z mednarodno udeležbo VODNI DNEVI.

 

Sorodni prispevki