Scroll Top

Sprememba Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

V prvi polovici decembra 2021 je vlada RS sprejela spremembe Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Z njimi se podaljšujejo roki opremljanja manjših območij poselitve.

Predviden rok 31. december 2021, ki je veljal za opremljanje aglomeracij večjih od 500 PE in manjših od 2.000 PE – bodisi pri iztoku čiščene odpadne vode v občutljivo območje (merila občutljivosti določa 5. člen opredeljene uredbe) ali v vodo na prispevno območje občutljivega območja ali v vodo na vodovarstvenem področju – se je s sprejetimi spremembami podaljšal na 31. december 2025.  

Rok za ureditev vseh ostalih aglomeracij na vseh območjih, večjih od 50 PE in manjših od 2.000 PE, se je z 31. decembra 2023 podaljšal na 31. december 2027.  

Podaljšal se je tudi rok za individualne ureditve. Če lastniki hiš, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 in prebivajo na območju, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena, nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, morajo to po novem urediti do 31. decembra 2025 (rok se je s tem podaljšal za 4 leta).

Uporaba obstoječih pretočnih greznic, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, je dovoljena do rokov za ureditev razmer, to je do prve rekonstrukcije objekta.

Opremljanje manjših območij poselitev z malimi komunalnimi čistilnimi napravami se tako nadaljuje. Vlada je sporočila, da bodo sredstva za opremljanje »malih« aglomeracij na voljo tudi po letu 2021.

Opremljanje manjših aglomeracij zahteva usklajen pristop in znanje pri umeščanju komunalne infrastrukture v prostor, v nadaljevanju pa skrbno vzdrževanje in obratovanje s takimi sistemi. Znanje je resnično ključnega pomena za stabilno in učinkovito delovanje ne le čistilnih naprav, temveč celotnega kanalizacijskega sistema, zato tovrstna izobraževanja spodbujamo tudi v Slovenskem društvu za zaščito voda ter jih poglobljeno obravnavamo tudi na tematskih posvetih in dogodkih.

O opremljanju manjših območij poselitve in o tem, da predstavljajo male komunalne čistilne naprave še vedno številne izzive, smo nedavno opozarjali tudi na simpoziju Vodni dnevi 2021, vsebine pa si lahko preberete v Zborniku simpozija ter predstavitvi te tematike v okviru sekcije Čiščenje odpadne vode.

mag. Mojca Vrbančič, SDZV

Ilustracija: Odvajanje gospodinjske odpadne vode v individualno malo komunalno čistilno napravo ( JP VOKA SNAGA d.o.o.)

Sorodni prispevki