Scroll Top

PRISPEVKI IN PREDSTAVITVE 2021

Vodni dnevi 2021, 7. in 8. september

POGLED NA VODO Z RAZLIČNIH ZORNIH KOTOV

Zeleni dogovor
Bettina Doeser, European Commission, Directorate General Environment, Clean Water Unit

prezentacija

Voda kot vrednost ali vrednota
Dr. Pavel Gantar

prispevek/prezentacija

Razsodnost in rahločutnost: o komuniciranju vode
Maja Hawlina, Avanta Largo, Zavod za družbeno komuniciranje

prispevek/prezentacija

Voda v krožnem gospodarstvu z uporabo trajnostnih konceptov
Izr. prof. dr. Nataša Atanasova, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

prispevek/prezentacija

VODNI VIRI IN PITNA VODA

Novodobna onesnaževala in oskrba s pitno vodo
Prof. dr. Jan Peter van der Hoek, Waternet, Nizozemska

prezentacija

Izbruh gastroenteritisa v mestu Havelock North leta 2016 in njegov vpliv na novozelandsko vodno industrijo
Anže Lenček, Napier City Council, Nova Zelandija

prispevek/prezentacija

Akumulacija Butoniga v Istri – prve izkušnje pri oskrbi s pitno vodo
Dr. Bojana Hajduk Černeha, IVS – Istarski vodozaštitni sustav, d. o. o., Hrvaška

prispevek/prezentacija

Novi pristopi k pripravi in nadzoru kakovosti pitne vode
Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

prispevek/prezentacija

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Trajnostne tehnike odstranjevanja fosforja na komunalnih čistilnih napravah
Bengt Hansen, Kemira Kemia AB, Švedska

prispevek/prezentacija

Celostna izkušnja tehnološke optimizacije vodenja biološkega procesa čiščenja odpadne vode
Peter Cerar, JP CČN Domžale-Kamnik, d. o. o.

prispevek/prezentacija

Male komunalne čistilne naprave še vedno predstavljajo številne izzive
Mag. Mojca Vrbančič, JP VOKA SNAGA, d. o. o.

prispevek/prezentacija

Novi pristopi pri čiščenju komunalne odpadne vode na območju razpršene poselitve
Sabina Senica, KOSTAK, d. d.

prispevek/prezentacija

NARAVA IN VODNA OKOLJA

Izzivi in priložnosti Slovenije, ki izhajajo iz evropske in svetovne biodiverzitetne strategije
Andras Krolopp, The Nature Conservancy

prezentacija

Razdrobljenost rek v Sloveniji: poziv k izvedbi nacionalnega popisa
Dr. Polona Pengal, Zavod REVIVO

prispevek/prezentacija

Najnovejša znanstvena dognanja o možnostih za blaženje učinkov podnebnih sprememb na vodne ekosisteme
Dr. Nataša Mori, Nacionalni inštitut za biologijo

prispevek/prezentacija

Ocena sprememb vodnih količin v Sloveniji do konca 21. stoletja
Dr. Mira Kobold, Agencija Republike Slovenije za okolje

prispevek/prezentacija

ZBORNIK REFERATOV

naslovnica