Scroll Top

Stališče Slovenskega društva za zaščito voda kot nevladne organizacije (NVO)

Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) je ena izmed 47 nevladnih organizacij s podeljenim statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanje narave. V svojih vrstah imamo med člani 42 pravnih in 77 fizičnih oseb. Člani se aktivno udeležujemo letnih skupščin SDZV, sestankov upravnega odbora, simpozija Vodni dnevi ter strokovnih delavnic in ekskurzij. Slovensko društvo za zaščito voda ni financirano iz državnega proračuna, pač pa sredstva pridobivamo izključno s članarinami, ki se nakazujejo na TRR društva, ter z donacijami in sponzorskimi prispevki podpornikov društva. Aktivni člani za svoje strokovno in neodvisno delo v društvu ne prejemamo honorarjev. SDZV je v delu, ki se nanaša na pridobitno dejavnost, organizirano kot podjetje, zato ima računovodsko ločeno vodenje knjig za nepridobitno in pridobitno dejavnost. Slednja je vezana izključno na izvajanje naše dejavnosti zaščite slovenskih voda, kar vključuje organizacijo strokovnih posvetovanj, kot je tradicionalni simpozij Vodni dnevi, ter na izdajo strokovnih gradiv. V primeru presežka prihodkov nad odhodki skladno z računovodskim izkazom društvo državi ustrezno odvede tudi davek na dobiček. Vse naše bilance, programi in realizacije so povsem transparentni, nazorno predstavljeni in prikazani na vsakoletni redni letni skupščini SDZV, ter poslani v obliki poročila dela društva na MOP.

SDZV je sopodpisnik skupne izjave nevladnih organizacij glede 42. člena protikoronskega zakona, s katerimi bi država drastično omejila možnosti sodelovanja NVO pri postopkih izdaje gradbenega dovoljenja. Za nas je sporna zaostritev, ki jo je vlada določila z visokim pragom pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v javnem interesu tudi v upravnih postopkih, povezanih s tem zakonom, z veljavnostjo za 2 leti nazaj. To pomeni, da se bodo v naslednjih dveh letih gradbeni projekti lahko izvajali brez nadzora javnosti, kar je povsem v nasprotju z Aarhuško konvencijo, Ustavo RS in direktivami EU o presoji vplivov na okolje. Vlada pri tem poudarja, da lahko NVO kljub neizpolnjevanju pogojev še vedno sodelujemo v postopkih s svojimi stališči in mnenji, saj nam ta odločba zgolj omejuje pridobivanje statusa stranskega udeleženca v postopku, in dodatno zatrjuje javnosti, da z vnosom tega člena v protikoronski zakon še vedno sledi ohranjanju visokih demokratičnih standardov pri ohranjanju narave in varovanju okolja. Če bi to držalo, bi morala že do zdaj upoštevati tudi tista mnenja strokovnjakov, ki opozarjajo na škodljive posledice določenih projektov in iskati boljše in ustreznejše rešitve za naravo in okolje. Kljub svojim številnim prizadevanjem, pobudam in strokovnim utemeljitvam, ki jih pogosto naslavljamo na državne organe, v društvu ugotavljamo, da žal še vedno nismo prepoznani kot deležnik, s katerim bi bilo smiselno sodelovati.

Zaskrbljujoče je tudi, da del javnosti vlogo NVO predstavlja prvenstveno kot motečo in razvojno zaviralno, kar se že odraža v odzivih v medijih, družbenih omrežjih in na terenu. Ugled večine NVO, ki delujemo skladno s poslanstvom, za katerega smo bili ustanovljeni, je žal iz dneva v dan bolj okrnjen, in to povsem neupravičeno. 

Člani SDZV po svojih časovnih in finančnih zmožnostih prostovoljno izvajamo številne dejavnosti ozaveščanja, izobraževanja in povezovanja strokovne in širše javnosti z namenom ohranjanja narave in zaščite slovenskih voda. Tako že tradicionalno, vse od leta 1995 naprej, organiziramo strokovni simpozij z mednarodno udeležbo Vodni dnevi, kjer redno predstavljamo aktualne probleme ter dobre domače in tuje prakse na področju upravljanja z vodami. Naši člani so vidni predavatelji in sogovorniki na različnih strokovnih posvetih in dogodkih, pomagamo pa tudi pri povezovanju in sodelovanju različnih institucij pri konkretnih projektih. Z objavami člankov in prispevkov v medijih redno skrbimo za ozaveščanje prebivalstva o pomenu in načinih varovanja voda, ki jih na spletni strani in preko drugih komunikacijskih kanalov dopolnjujemo s tematskimi ilustracijami in ozaveščevalnimi animacijami. Na MOP podajamo pobude za spremembo zakonodaje in opozarjamo na neskladnosti v praksi pri upravljanju z vodami.

Naše stališče je, da bomo uspešni le s sodelovanjem in s predstavitvami strokovnih argumentov za skupno mizo vseh deležnikov, torej skupaj s predstavniki državnih organov, izobraževalnih institucij, izvajalcev in lokalnega okolja. Edino na ta način bomo v slovenskem prostoru uspeli dolgoročno ohraniti okolje in naravo v stanju, ki bo primeren za zanamce, za kar smo tudi odgovorni. 

Želimo si, da bi bilo naše predano in prostovoljno delo prepoznano kot dobronamerno za dobrobit narave, okolja in nadaljnjega razvoja družbe. Ne glede na to, kakšna bo prihodnja strategija vlade, ostajamo aktivni in zavezani svojemu poslanstvu skladno s programom, ki smo ga sprejeli. V svoje vrste vabimo tudi druge somišljenike, da nam s svojim znanjem in strokovnostjo pomagajo dvigniti slovensko zavest o pomembnosti zaščite slovenskih voda na višjo raven.

 

Dr. Marjetka Levstek, predsednica 

 

Člani UO SDZV:

Prof. dr. Mihael J. Toman, podpredsednik

Prof. dr. Milenko Roš

Dr. Brigita Jamnik

Mag. Mojca Vrbančič

Dr. Polona Pengal

Nataša Uranjek

Sorodni prispevki