Scroll Top

Problematika načrtovanja sistemov kanalizacije v Sloveniji

Predavanje na temo Učinkovito izvajanje komunalnih storitev: projektant čistilnih naprav Radovan Vodopivec iz družbe Alpeng d.o.o.

O pomembnem delu čiščenja odpadnih voda, kanalizacijskem sistemu, je predavanje prispeval projektant Radoslav Vodopivec, ki je pri nas eminenca za SBR čistilne naprave. Opozoril je, da je prvi generaciji čistilnih naprav, ki so čistile samo ogljikove spojine, sledila druga, ki je sposobna čiščenja tudi fosforjevih in dušikovih spojin, prav zato pa je načrtovanje kanalizacijskih sistemov bistveno bolj zahtevno, kot je bilo prej. Za optimalno obratovanje čistilnih naprav je vedno pogoj pravilno obratovanje kanalizacijskih omrežij, s tem je povezano tudi nižanje stroškov čiščenja odpadnih vod. Obstoječi kanalizacijski sistemi in precejšen del novih je slabo izvedenih, zaradi slabe gradnje pa prihaja do točkovnih in linijskih vdorov tuje vode. Na področju odvajanja komunalnih in padavinskih vod žal v Sloveniji nismo dosegli nobenega napredka, prav tako ne pri načrtovanju in vzdrževanju sistemov kanalizacije, zmanjšuje pa se tudi število projektantov. Kanalizacijski sistemi so precej obsežni in sestavljeni iz mnogih detajlov, vsak poseg vanje pa zahteva velika finančna sredstva.

Številni mešani sistemi obratujejo brez pravega razbremenjevanja in brez zadrževalnikov padavinske vode, za dušenje deževnih pretokov pa vgrajene dušilke pogosto ne delujejo pravilno, posledica pa je, da na čistilne naprave dobimo prekomerne količine vode. Vzrokov za to ne vidi le v pomanjkanju finančnih sredstev, pač pa v nizki ozaveščenosti in znanju odgovornih, zlasti na občinah, ki so nosilke investicij v komunalne sisteme, teh pa ne prepoznajo kot prioriteto. Pri nas imamo mešane kanalizacijske sisteme, ločenih sistemov pa praktično ne, precejšen del pa je bil projektiran brez predhodnih podatkov o hidravličnih obremenitvah. Pri sistemih mešane kanalizacije se del padavinskih voda razbremenjuje v vodotoke, saj vsega deževnega toka ni ekonomično čistiti. Padavinske vode so tudi do 50 % bolj onesnažene kot odpadne vode, zato bi morali posebno pozornost posvečati pravilno zasnovanim razbremenilnikom in zadrževalnikom, njihovi kapaciteti in pravilnemu obratovanju, ob tem pa izvajati še ustrezne meritve. Ker tega ne dosegamo, so velikih obremenitev deležne prav čistilne naprave. Opozoril je, da pri nas niti nimamo ustreznih podatkov za kakovostno načrtovanje komunalne infrastrukture, in zaključil z mislijo, da bi morali sistemsko spodbuditi nosilce odločanja, da kanalizacijskim sistemom namenijo bistveno več pozornosti, kot jo sedaj.

 

Sorodni prispevki