Scroll Top

SDZV v začetku februarja sklicalo redno skupščino

V Ljubljani, 7. februarja 2017:  Slovensko društvo za zaščito voda je na svoji redni skupščini, ki je potekala v prostorih Biotehniške fakultete na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani, prisotnim članom predstavilo zaključna poročila za leto 2016, v nadaljevanju pa še nov statut društva ter program dela za leto 2017. Po potrditvi višine članarine, ki ostaja enaka kot v letu 2016, so člani potrdili zamenjavo predstavnika častnega razsodišča in imenovanje častnega člana društva. Naziv častni član je za svoje zasluge pri ustanovitvi, vodenju in delovanju društva prejel Eugen Petrešin, ki opravlja funkcijo predsednika Nadzornega odbora društva.

 

Marjetka Levstek je kot predsednica predstavila poročilo o delu društva za leto 2016, pri čemer je izpostavila štiri interesna področja- izobraževanje, ozaveščanje javnosti, povezovanje in sodelovanje s sorodnimi društvi ter sodelovanje z vladnimi službami.

To je med drugim vključevalo izvedbo strokovnega ogleda sejma IFAT, so-organizacije delavnice EWA, ki je pod okriljem prireditev Zelene prestolnice Evrope 2016 v začetku septembra potekala v Mestnem muzeju Ljubljana na temo »Energija iz biomase in ponovna uporaba stranskih produktov pri integriranem ravnanju z vodo in odpadnim blatom«, ter organizacije tradicionalnega letnega simpozija Vodni dnevi 2016, katere osrednja tema sta bili voda in meritve.

Poudarila je, da je SDZV postal tudi medijsko bolj prepoznaven,  saj so njegovi člani v medijih izpostavljali vrsto aktualnih tem, kot predavatelji pa poskrbeli za ozaveščanje ne le strokovne, temveč tudi širše javnosti. SDZV vzdržuje redne stike s predstavniki sorodnih društev v tujini, kot so EWA, DWA, HDZV in SIST, obenem pa so v času sprejemanja zakonodaje o varstvu okolja tvorno sodelovali tudi z ministrstvom za okolje in prostor.

Po sprejetju zaključnega računa za leto 2016 so se člani na skupščini seznanili tudi s popravki statuta društva, saj je upravna enota na nekatere člene obstoječega statuta podala pripombe. Tako se lahko odslej v društvo prostovoljno včlanijo le polnoletne osebe, dopolnitve pa vključuje tudi 14. člen, ki govori o častnih članih društva. Spremembe so nastale tudi v besedilih pri sestavi oziroma sklepčnosti skupščine ter ob morebitnem prenehanju delovanja društva.

O programu in planu dela za leto 2017 je Marjetka Levstek izpostavila aprilski Kongres o vodah, ki ga SDZV organizira v sodelovanju z drugimi društvi, ki se pri nas ukvarjajo z vodami, napovedala izvedbo strokovnih ekskurzij ter simpozija Vodni dnevi 2017, ki bo na temo Voda in priložnosti potekal 5. in 6. oktobra v Portorožu.  SDZV bo tudi letos aktivno obeležilo svetovni dan voda, katerega glavna tema bodo odpadne vode, s svojimi predstavniki pa bo proaktivno  delovalo na različnih področjih zaščite voda v slovenskem prostoru ter se še naprej povezovalo s strokovnjaki sorodnih društev iz tujine.  SDZV namerava v letošnjem letu okrepiti svoje članstvo, ki ga bo obveščala o aktualnih temah preko na novo zasnovane spletne strani ter novic preko e-pošte. V svoje vrste želi poleg posameznikov pridobiti tudi več komunalnih podjetij in prodajalcev opreme, pa tudi študente s fakultet, ki bodo kmalu postali strokovnjaki na področjih, ki so tesno povezana z vodami.

 

V razpravi je UO SDZV pozval člane k bolj aktivni povezavi z društvom in izpostavljanju problemov v različnih okoljih in organizacijah, torej takih, ki jih društvo še ni prepoznalo in jih še ne pokriva, kar je ena od prioritet delovanja SDZV. Podprli so tudi pobudo za  izvedbo razširjenih sestankov odbora, kar naj bi zagotovilo širši nabor aktualnih tematik o zaščiti voda, ki so potrebne poglobljene strokovne obravnave, posledično pa tudi obveščanja in ozaveščanja širše javnosti. Člani so opozorili še na nujnost vključevanja ekonomske stroke v področje zaščite voda, kar je v svetu že praksa, pri nas pa so te teme z gospodarsko-finančnega vidika vse premalo izpostavljene in predstavljene.

Pred zaključkom skupščine je bil za častnega člana imenovan prof. dr. Eugen Petrešin, diplomirani inženir, ki je bil leta 1991 eden od soustanoviteljev društva in njegov prvi predsednik. S svojo aktivnostjo je poskrbel ne le za prepoznavnost društva v prvem desetletju njegovega delovanja, pač pa ima velike zasluge tudi pri vključevanju in povezovanju SDZV z drugimi evropskimi združenji in društvi, pri ozaveščanju javnosti ter organizaciji strokovnih srečanj, iz katerih so se razvili tradicionalni Vodni dnevi z mednarodno udeležbo.

Skupščino društva je s predavanjem zaključil Roman Kramer, ki je na primeru Šmartinskega jezera  poskušal odgovoriti na vprašanje, ali akumulacijska jezera pri nas predstavljajo problem ali pa nudijo priložnost za razvoj turizma v regiji.

Sorodni prispevki