Scroll Top

Svetovni dan voda – vabilo

Spoštovani člani!

Vabimo vas, da se nam v petek, 19. marca, ob 12.30 pridružite na tiskovni konferenci, na kateri bomo skozi osrednjo temo vrednotenja vode obeležili svetovni dan voda, ki ga letos močno zaznamujejo poskusi spreminjanja vodne zakonodaje...
logotip

VABILO ČLANOM SDZV

On-line tiskovna konferenca ob svetovnem dnevu voda

Petek, 19 . marec, od 12.30 do 13.30

ZOOM povezava:  https://zoom.us/j/3669322522

 

Spoštovani člani!

Vabimo vas, da se nam v petek, 19. marca, ob 12.30 pridružite na tiskovni konferenci, na kateri bomo skozi osrednjo temo vrednotenja vode obeležili svetovni dan voda, ki ga letos močno zaznamujejo poskusi spreminjanja vodne zakonodaje.  

Prav na mednarodni dan voda, 22. marca, bodo na plenarnem zasedanju Državnega zbora RS naše poslanke in poslanci odločali o predlogih za spremembe Zakona o vodah, ki bistveno zmanjšujejo raven zaščite podzemnih vodnih virov in s tem varno oskrbo prebivalstva s pitno vodo.

O tem bomo na srečanju z novinarji spregovorili predstavniki štirih strokovnih društev, ki omenjenim predlogom odločno nasprotujemo.

Program, ki mu bo sledila razprava, bo povezovala dr. Brigita Jamnik (SDZV). Vsi sodelujoči  bodo novinarjem in vam na voljo za vaša vprašanja. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

 

Program:

  • O vrednotenju vode: dr. Marjetka Levstek, Slovensko društvo za zaščito voda;
  • O vlogi strokovne javnosti pri celostnem upravljanju voda: prof. dr. Barbara Čenčur Curk, Globalno partnerstvo za vodo Slovenije;
  • O posegih na vodno in priobalno zemljišče: dr. Lidija Globevnik, Društvo vodarjev Slovenije;
  • Uporaba nevarnih snovi na VVO: izr. prof. dr. Mihael Brenčič, SKIAH – Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov.

POZIV

strokovnih društev Državnemu zboru k umiku Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G) (skrajšani postopek, EPA 1634-VIII)

 

Podpisani predstavniki strokovnih društev pozivamo Državni zbor Republike Slovenije, da iz zakonodajnega postopka umakne oziroma na plenarnem zasedanju Državnega zbora zavrne Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G).

Najprej protestiramo zoper način sprejemanja dopolnitev Zakona o vodah v vladni proceduri. Zakon je bil na vladnem portalu E-demokracija objavljen le 12 delovnih dni, kar je vsekakor odločno premalo za temeljito javno razpravo. Kljub temu je nekaj deležnikov podalo pripombe, vendar so bile vse zavrnjene. Najbolj nesprejemljivo pa je to, da je Vlada RS šele po opravljeni javni obravnavi, torej brez vednosti strokovne in druge javnosti, v predlog zakona vnesla spremembo 69. člena veljavnega Zakona o vodah, ki bistveno, in to na slabše, spreminja predlog zakona, kakršen je bil v javni razpravi. Zato ugotavljamo, da predlog zakona, kakršnega je Vlada RS poslala v Državni zbor, v temeljni določbi dejansko sploh ni bil predmet javne razprave!

Ugotavljamo, da 4. člen Predloga Zakona, ki spreminja 69. člen zakona o vodah (ZV-1G), nedvoumno in bistveno zmanjšuje raven zaščite podzemnih vodnih virov in s tem varno oskrbo prebivalstva s pitno vodo, kot jo poznamo. Opozarjamo, da bodo spremembe bistveno povečale pritisk onesnaževanja na vodovarstvenih območjih in s tem ogrozile doktrino oskrbe prebivalstva s pitno vodo, ki temelji na zajetjih iz kakovostnih podzemnih vodnih virov. Spremembe omenjenega člena imajo torej bistveno bolj dolgoročne in usodne posledice. Vodijo namreč od sedanje doktrine, ki temelji na oskrbi s pitno vodo iz kakovostnih podzemnih virov, k doktrini, pri kateri oskrba s pitno vodo temelji na »proizvodnji vode« iz bolj ali manj onesnaženih podzemnih in površinskih voda. Nobena vlada in noben parlament si ne moreta vzeti pravice, da o tako pomembni spremembi odločata v okviru skrajšanega zakonodajnega postopka in mimo volje ljudi, še posebej zaradi 70.a člena Ustave RS, ki opredeljuje pravico do pitne vode.

Odločno nasprotujemo tudi spremembi, ki v 2. členu Predloga Zakona, ki spreminja 37. člen veljavnega zakona tako, da mu v 1. odstavku dodaja tretjo točko, s katero razširja možnost posegov na vodna in priobalna zemljišča za vse objekte v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Predlog s tem v bistvu izenačuje priobalna in celo vodna zemljišča z vsemi drugimi zemljišči, za katera je sicer potrebno vodno soglasje in omogoča tudi gradnjo objektov, ki v odprti krajini ob vodah nimajo kaj iskati. Predlog tako odpravlja posebno varovalno vlogo priobalnih zemljišč, ki je v tem, da ščiti površinska vodna telesa s kopnega.

Podpisniki vsekakor menimo, da je potrebno nenehno spremljati normativne okvire upravljanja in ravnanja z vodami in jih po potrebi tudi spreminjati. Vendar se morajo te spremembe dogajati na podlagi strokovnih študij, mnenja javnosti in ciljev upravljanja z vodami in z željo, da se stanje izboljšuje in ne poslabšuje.

Predstavniki strokovnih društev, strokovnjaki in raziskovalci, ki delujemo na različnih področjih voda, smo vedno pripravljeni sodelovati pri razvijanju normativnih okvirov upravljanja voda, vendar smo k temu le redko povabljeni.

Poslanke in poslance Državnega zbora pozivamo k premisleku, ali naj prav na mednarodni Dan voda, ki naj bi človeško skupnost na planetu spomnil na odgovoren odnos do vode, odprejo pot zakonskim spremembam, ki ogrožajo ne le vodo, ampak tudi kakovost življenja na sploh.

 

Podpisniki:

SDZV –  Slovensko društvo za zaščito voda
predsednica dr. Marjetka Levstek

SKIAH – Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov
predsednik izr. prof. dr. Mihael Brenčič

DVS – Društvo vodarjev Slovenije
predsednica dr. Lidija Globevnik

GWP – Globalno partnerstvo za vodo Slovenije
predsednica izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk

logo
logo
logo
logo

Sorodni prispevki