Scroll Top

Izjava strokovnih združenj – umik 4. Člena iz predloga zakona o vodah

IZJAVA  strokovnih združenj za vodo, 24. marec 2021

Izjava ob nameravanem umiku 4. člena iz predloga zakona o vodah (ZV-1G) v drugi obravnavi v Državnem zboru

Podpisnice in podpisnik javnega poziva Vladi RS in Državnemu zboru ob spremembah zakona o vodi (ZV-1G) pozdravljamo odločitev Vlade RS, da iz predloga zakona umakne 4. člen, ki bi lahko pomenil dodatno in nesprejemljivo ogrožanje kakovosti podzemnih voda, ki so najpomembnejši vir pitne vode v Republiki Sloveniji.

Obenem pa opozarjamo, da predlog zakona še vedno vsebuje 2. člen, ki ogroža priobalna in vodna zemljišča. Poudarjamo, da je določba, ki na priobalnih zemljiščih omogoča »gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov«, odločno preširoka in predstavlja resna tveganja za degradacijo teh zemljišč in posledično za onesnaževanje površinskih in tudi podzemnih vodnih teles, predvsem povsod tam, kjer se podzemne vode napajajo iz površinskih vodnih teles. Ob tem poudarjamo, da se bo s predlaganimi spremembami v Sloveniji začela uveljavljati praksa omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine. Podpisnice in podpisniki ne vidimo resnih razlogov za tako hitre (po skrajšanem postopku) in tudi na tem področju premalo strokovno preverjene odločitve.

Zato pozivamo Vlado RS in Državni zbor, da iz predloga zakona umakneta tudi ta člen.

Obenem pa Ministrstvu za okolje in prostor dajemo pobudo za strokovno in javno razpravo, ki naj v okviru celovitega vrednotenja priobalnih zemljišč odgovori na vprašanje, katere dejavnosti in posledično objekti so začasno ali trajno možni na določenih priobalnih zemljiščih. Šele tedaj bi lahko dopolnili veljavne določbe 37. člena obstoječega zakona o vodah. Pripominjamo tudi, da v priobalna in vodna zemljišča nikakor ne bi smeli posegati mimo načrtov upravljanja povodij in prostorskih načrtov.

 

Podpisniki:

Slovensko društvo za zaščito voda, predsednica dr. Marjetka Levstek

Slovenski komite Mednarodnega združenja hidrogeologov, predsednik izr. prof. dr. Mihael Brenčič

Društvo vodarjev Slovenije, predsednica dr. Lidija Globevnik

Globalno partnerstvo za vodo Slovenije, predsednica izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk

Naslovna fotografija: Joshua J. Cotten on Unsplash

Sorodni prispevki