Scroll Top

Sestanek delovne skupine za pripravo standardov čistilnih naprav velikosti nad 50 PE (CEN TC 165/WG40)

15. in 16. junija 2017 je bil v Madridu sestanek delovne skupina (CEN / TC 165/ WG 40) za pripravo standardov čistilnih naprav v velikosti nad 50 PE.

15. in 16. junija 2017 je bil v Madridu sestanek delovne skupine (CEN / TC 165/ WG 40) za pripravo standardov čistilnih naprav v velikosti nad 50 PE. Sestanka se je udeležila tudi dr. Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda, ki je tudi predstavnica SIST v tem delovnem telesu. Poleg Slovenije so v njem aktivne članice še Nemčija, Velika Britanija in Švedska, v kratkem pa naj bi se priključili tudi Portugalska in Španija. Eksperti, ko sodelujejo pri reviziji in pripravi novih standardov, prihajajo iz različnih področij čiščenja odpadne vode. Med njimi so upravljavci kanalizacije, operaterji čistilnih naprav, konzultanti in projektanti. V primeru specifičnih vprašanj, ki se nanašajo na opremo, se za pomoč pri kreiranju vsebine k sodelovanju pozove predstavnike proizvajalcev opreme. Revidirani standardi v okviru delovne skupine se nato pregledajo v okviru nacionalne delovne skupine v vsaki državi posebej. SIST za sedaj še nima nacionalne delovne skupine za področje čiščenja odpadne vode.

Minilo je že več kot 10 let, odkar je bila izdana prva serija standardov EN 12255, zato ima CEN po navodilih EU zdaj nalogo, da v prihodnjih 5. letih izvede njihovo revizijo. Na ta način bi lahko ugotovili pomanjkljivosti v obstoječih standardih in jih zatem tudi izboljšali. Tako bi lahko ti standardi:

  • služili pri pripravi EC direktiv kot pogoji za izdajo kreditov in posojil (npr. Word Bank),
  • nudili podlage projektantom, gradbenim podjetjem in instalaterjem opreme,
  • nudili podlage pri standardizaciji modularnosti opreme (hitrejša zamenjava posameznih komponent),
  • postali podlaga za njihovo vključitev v nacionalne predpise in uredbe.

Dodatna naloga delovne skupine je tudi pregled možnosti priprave novih standardov za:

  • ponovno uporabo fosforja in
  • energetsko učinkovitost.

Trenutno sta v reviziji standarda:

  • EN 12566, del 15 (2003): »Wastewater treatment plants – Part 15: Measurement of the oxygen transfer in clean water in aeration tanks of activated sludge plants« oz. »Čistilne naprave za odpadno vodo – 15. del: Merjenje vnosa kisika v čisto vodo v aeracijskih bazenih naprav z aktivnim blatom«.

Pri standardu smo popravili definicije, dopolnili enačbe in enote. Pri pripravi standarda je pomagalo tudi podjetje WILO.

  • EN 122556, del 16: »Wastewater treatment plants – Part 16: Physical (mechanical) filtration« oz. »Čistilne naprave za odpadno vodo – 16. del: Fizična (mehanska) filtracija«
    Pri standardu smo na novo definirali nove skupine enot za izvajanje filtracije iztokov iz čistilnih naprav, ter določili postopke projektiranja, čiščenja, vgradnje, obratovanja, mehanske in električne opreme. Pri pripravi standarda je pomagalo tudi podjetje HUBER.

Oba standarda sta bila do konca revidirana in bosta do konca julija 2017 poslana nacionalnim standardizacijskim telesom v pregled.

V okviru delovnega sestanka smo imeli tudi predstavitev projekta ENERWATER, katerih namen je pripraviti standard za določitev energetske učinkovitosti čistilnih naprav. Čistilne naprave so namreč veliki porabniki električne energije in zaradi tega so tudi sprožili projekt določitve procesnih indikatorjev, katerih prvotni namen je določiti energetsko učinkovitost čistilne naprave glede na odstranjeno breme (npr. kWh/kgKPK). Pri tem so vključene tako analize vtoka kot iztoka ter porabe kemikalij. Končni rezultat je kategorizacija posamezne stopnje čiščenja ali celotne čistilne naprave v energijski razred. Na ta način se določi oznaka, ki bo razumljiva tudi lastnikom in bo omogočila lažjo obrazložitev v investicijo nove opreme ali postopka čiščenja.

Enerwater bo pripravil osnutek gradiva, ki ga bo delovna skupina nato pogledala in vključila v tehnično poročilo, ki bo lahko kasneje postal samostojni standard.
V januarju 2018 se bo izvedel delovni sestanek CEN / TC 165 /WG 40 v Ljubljani. Sestanek bo odprtega tipa in se ga bo lahko udeležil vsak, ki ga zanimajo standardi in njihova priprava.

Zapis pripravila: dr. Marjetka Levstek

 

S klikom na povezavo si lahko prenesete PDF datoteko. 

Sorodni prispevki