Scroll Top

Od kdaj in zakaj svetovni dan voda – 22. marec

Od kdaj in zakaj?

Ob svetovnem dnevu voda, 22. marca 2023

 

Prav gotovo v tokratnem blogu ni potrebno razlagati, kaj je svetovni dan voda, kdaj ga obhajamo in zakaj ter kakšna je vodilna tema leta 2023. Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) v sodelovanju s Slovenskim komitejem Mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH), Društvom vodarjev Slovenije (DVS) in mrežo Globalno partnerstvo za vodo Slovenije (GWP), ki v zadnjem času predstavljajo jedro civilno družbenih prizadevanj za celostno upravljanje voda v Republiki Sloveniji, so kot strokovna združenja pri prenašanju ključnih sporočil širši javnosti zelo aktivna, zato se je zlasti v zadnjih nekaj letih lahko slovenska javnost natančno seznanila z vlogo in pomenom tega pomembnega, z vodo povezanega svetovnega dne.

Tudi sam sem pri obeleževanju tega dne pogosto sodeloval in za pripravo gradiv in prispevkov prelil že veliko črnila. Tokrat se bom od aktualne teme dneva voda nekoliko oddaljil in skušal prikazati, kako se je ta dan razvijal in kako je pravzaprav nastal.

 

Slika 1: Plakat posvečen dnevu voda leta 2019 – »Voda za vse«.

 

Odkar so se v zgodovini pričele oblikovati prve države, je voda postala ena glavnih obravnavanih tem v mednarodnih odnosih. V kakšni meri so se voditelji držav v preteklosti tega zavedali, je vprašanje za zgodovinarje, prav gotovo pa so vprašanja, povezana z vodo, na globalni ravni postala zares pomembna šele leta 1945 z ustanovitvijo Organizacije združenih narodov – OZN. Zatem so se pod njenim okriljem postopoma vzpostavile mednarodne agencije in programi, katerih naloga je tudi delovanje na področju voda. Tak primer je Organizacija združenih narodov za izobraževanje in znanost – UNESCO, ki je bila ustanovljena konec leta 1945. Znotraj te agencije še danes deluje Medvladni hidrološki program IHP‑UNESCO, ki je aktiven tudi v Sloveniji. Prvi mednarodni programi, ki so se začeli ukvarjati z raziskavami vode, segajo v 50. leta 20. stoletja. Tak je primer mednarodnega geofizikalnega leta 1957/1958 ali pa mednarodna hidrološka dekada v letih od 1965 do 1974. Iz znanstvenih sodelovanj so se mednarodne aktivnosti postopoma razširile še na upravljalsko in politično raven.

 

Slika 2: Plakat posvečen dnevu voda leta 2018 – »Odgovor je narava«.

 

OZN je po ustanovitvi postopoma pričel vzpostavljati mednarodne dneve, posvečene pomembnim temam in dogodkom. S tem v zvezi je Generalna skupščina celo oblikovala posebna pravila. Tako je pričela počasi dozorevati tudi ideja o mednarodnem dnevu voda. Korenine ideje segajo v leto 1977, ko je bil vzpostavljen medsektorski sekretariat za vodne vire, ki je bil v OZN zadolžen za koordinacijo na področju voda. Sekretariat je bil razvit v okviru iniciative za organizacijo konference OZN o vodi v Mar del Plati v Argentini. V letih svojega obstoja je deloval pod okriljem Oddelka za ekonomske in socialne zadeve – UN-DESA (ang. Department of Economic and Social Affairs). Sestavljala ga je majhna skupina treh uradnikov. Leta 1992 so sekretariat preselili pod okrilje Komiteja za administrativno koordinacijo – AAC (ang. Administrative Coordination Commitee) in ga imenovali podkomite za vodne vire. Po nekaj letih so ga ukinili in njegovi člani so med seboj sodelovali le še neformalno. Formalne naloge AAC je kasneje prevzel Izvršni odbor za koordinacijo glavnih vodij (ang. UN System Chief Executives Board of Coordination), naloge in aktivnosti, povezane z vodo, pa je leta 2003 prevzel na novo ustanovljeni medsektorski mehanizem OZN, imenovan ZN-Voda (ang. UN‑Water). Od takrat dalje deluje ZN-Voda neprekinjeno. Večina pisarn, ki delujejo v okviru tega mehanizma, ima sedež v Ženevi v Švici, ki ga tudi izdatno finančno podpira.

 

Slika 3: Plakat posvečen dnevu voda leta 2017 – »Zakaj odpadna voda?«.

 

ZN-Voda je odgovorna za izvedbo mednarodnega dneva voda in pripravo vsakokratnega letnega razvojnega poročila o vodi. Poleg tega pripravljajo še kratka poročila in strateška priporočila, zadolženi pa so tudi za nadziranje uresničevanja cilja SDG6 – Pitna voda in varne sanitarije v okviru Agende 2030. S tem v zvezi pripravljajo indikatorje in izvajajo monitoring. Poleg tega je ZN-Voda zadolžena za pripravo globalnih medijskih sporočil in materialov, ki vsako leto spremljajo dan voda, s tem povezanih medijskih dogodkov in konferenc. Koordinirajo tudi izbiro glavnega gesla dneva voda. Odgovorni so tudi za organizacijo mednarodnega dneva stranišč (ang. World Toilet Day), ki ga obhajamo 19. novembra. Za temo dneva voda je odgovorna posamezna agencija OZN, pod okrilje katere spada izbrana tema ali pa za katero ta izrazi zanimanje. Kot primer lahko navedemo leto 1998, ko so širša območja Indije, Pakistana in Kitajske prizadele katastrofalne poplave. Zato je v letu 1999 koordinacijo dneva voda pod geslom »Vsi živimo nizvodno« prevzel Razvojni program ZN – UNDP (ang. UN Development Programme), ki je vodil mednarodno koordinacijo in pomoč pri sanaciji s poplavami nastale škode. Od leta 2017 dalje sta temi mednarodnega dneva stranišč in dneva voda povezani, bodisi tako, da se dopolnjujeta, bodisi tako, da imata enako vodilno temo (povezava). Mehanizem ZN-Voda ima razvit tudi razvejan sistem donorjev, ki poleg samega OZN njegovo delo podpirajo tudi finančno. To so predvsem razvite zahodnoevropske države (npr. Francija, Švedska, …) in velike svetovne donorske organizacije, kot je Gatesova ustanova.

Medsektorski mehanizem ZN-Voda ima svojega predsedujočega, ki prihaja iz vrst visokih uradnikov agencij ali programov OZN. Prvi med njimi, ki je imel tudi veliko zaslug za to, da se je mehanizem v letih od 2004 do 2006 vzpostavil, je bil angleški diplomat in raziskovalec  profesor Jamie Bartram. V tem času je delal za WHO – Mednarodno zdravstveno organizacijo, v okviru katere je deloval kot koordinator za področje vode, sanitarij, higiene in zdravstvenih enot. Še danes je aktiven kot profesor za področje javnega zdravja in okolja na Univerzi v Leedsu v Veliki Britaniji in na Univerzi North Carolina v ZDA. Od leta 2017 dalje mehanizem ZN-Voda vodi mednarodni diplomat Gilbert Houngbo, ki je bil v letih od 2008 do 2012 predsednik vlade Republike Togo, od koder prihaja. Je tudi direktor Mednarodne organizacije za delo – ILO (ang. International Labour Organization), pred tem pa je opravljal funkcijo predsednika Mednarodnega sklada za razvoj kmetijstva – IFAD (ang. International Found for Agricultue Development).

 

Slika 4: Plakat posvečen dnevu voda leta 2016 – »Voda in zaposlitve«.

 

Pri svojih aktivnostih mehanizem ZN-Voda sodeluje z agencijami, programi in organizacijami iz družine OZN. V letu 2023 je aktivnih subjektov OZN kar 35 (npr. WHO, UNESCO, UNICEF, FAO, …). Poleg tega je ZN-Voda zadolžena še za koordinacijo s partnerji s posebnim statusom, kamor uvrščajo posebne poročevalce, ki jih imenuje generalni sekretar OZN, in z mednarodnimi partnerji. Slednje predstavljajo mednarodna profesionalna združenja ali močnejša civilno družbena gibanja, ki delujejo na področju voda, na primer: Mednarodno združenje za vodo – IWA, Mednarodno združenje za hidrološke vede – IAHS, Mednarodno združenje hidrogeologov – IAH, in še mnoge druge.  Formalno lahko za partnerstvo v ZN-Voda zaprosi vsaka mednarodna organizacija.

Mednarodni dan voda je bil razglašen na Generalni skuščini OZN 22. decembra 1992. Ideja za mednarodni dan voda se je rodila na okoljski in razvojni konferenci OZN v Riu de Janeiru v Braziliji leta 1992, ki je bila imenovana tudi »Vrh za Zemljo« (ang. Earth Summit). Prvi mednarodni dan voda (ang. World Water Day) se je obhajal leta 1993, naslednji leta 1994 pa je že imel vodilno temo z naslovom »Vodni viri so skrb vseh«. Od takrat dalje je imel vsak mednarodni dan voda svojo vodilno temo. Do sedaj je bilo takšnih dni, skupaj z letošnjim, že 30. Seznam vseh tem po posameznih letih je prikazan v tabeli.

Tabela: Pregled dosedanjih vodilnih tem mednarodnih dni vode.

Leto Tema Leto Tema
1994 Vodni viri so skrb vseh 2009 Prekomejna vodna telesa
1995 Ženske in voda 2010 Kakovost vode
1996 Voda za žejna mesta 2011 Voda za mesta
1997 Ali je svetovnih voda dovolj? 2012 Voda in prehranska varnost
1998 Podzemna voda nevidni vir 2013 Sodelovanje na področju voda
1999 Vsi živimo nizvodno 2014 Voda in energija
2000 Voda za 21. stoletje 2015 Voda in trajnostni razvoj
2001 Voda in zdravje, prevzemimo nadzor 2016 Voda in zaposlitve
2002 Voda za razvoj 2017 Zakaj odpadna voda?
2003 Voda za prihodnost 2018 Odgovor je narava
2004 Voda in nesreče 2019 Ne pustimo nikogar za seboj
2005 Voda za življenje 2005-2015 2020 Voda in spremembe podnebja
2006 Voda in kultura 2021 Vrednotenje vode
2007 Pomanjkanje vode 2022 Podzemna voda
2008 Mednarodno leto sanitarne varnosti 2023 Pospešimo spremembe

 

Pogled na tabelo z vodilnimi temami dneva voda pokaže, da se nekatere med njimi ponavljajo, druge pa so bile obravnavane le enkrat. Ponavljanje teme gotovo kaže na to, da je določena problematika vedno znova aktualna in da smo na globalni ravni še daleč od ustreznih rešitev. Iz pregleda tem bi prav tako težko zaključili, da se težišče problematike skozi leta spreminja ali pa preusmerja na določeno tematiko.

 

Slika 5: Plakat posvečen dnevu voda leta 2015 – »Voda in trajnostni razvoj«.

 

V zadnjih nekaj letih so razvojna poročila o vodi zelo temeljito pripravljeni dokumenti, ki jih tik pred dnevom voda, 22. marca, nestrpno pričakuje tako strokovna kot vodovarstveno naravnana laična javnost (povezava). Dokumenti so skrbno pripravljeni in usklajeni na različnih strokovnih in političnih ravneh. Vendar je do razvoja in vzpostavitve razvojnega poročila o vodi prišlo postopoma. V javno dostopnih virih lahko te dokumente sledimo od leta 2003 dalje, ko je bilo izdano prvo razvojno poročilo OZN o vodi z naslovom »Voda za ljudi, voda za življenje«.

Poleg mednarodnih dni voda je mehanizem ZN-Voda zadolžen tudi za organizacijo posameznih, z vodo povezanih tematskih let in desetletij. Tak primer je bilo leto 2013, ki je bilo naslovljeno »Mednarodno sodelovanje na področju voda«. Ali pa destletje 2005 – 2015, ki je nosilo vodilno temo »Voda za življenje«, začetku tega mednarodnega desetletja je bil z enako temo posvečen tudi mednarodni dan voda leta 2005. Pravkar se nahajamo sredi desetletja, imenovanega »Mednarodno desetletje aktivnosti za vodo v trajnostnem razvoju«, ki mu je posvečeno obdobje od 2018 do 2028 in je namenjeno uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030, povezanih z vodo.

Na kratko smo povzeli nekaj zgodovinskih dejstev o tem, kako so se razvijali mednarodni dnevi voda. Morda so to le suhoparna dejstva, zanimiva za specialiste na področju mednarodne okoljske politike. Ne glede na to pa nam vsaj deloma odkrivajo, kako suverene države, mednarodna politična in civilna javnost delujejo na področju voda. Marsikdo bo rekel, da so te dejavnosti neustrezne in premalo intenzivne, da so namenjene same sebi in delovanju diplomacije, na pa ljudem in okolju. Toda voda je izredno občutljivo mednarodno vprašanje, zato je za mednarodno diplomacijo razumljivo, da se teh vprašanj diplomati lotevajo postopoma in zelo previdno. Ob obhajanju praznika dneva voda pa je prav, da se tega zavedamo. Tudi v Sloveniji, kjer se nam pogosto zdi, da se nas problemi tretjega sveta ne tičejo. Globalni vodni krog ni zaman poimenovan tako, spremembe v enem delu tega kroga se poznajo tudi v drugih njegovih predelih.

 

Prof. dr. Mihael Brenčič

Sorodni prispevki