Scroll Top

Predlogi SDZV za NUV III za obdobje 2022 – 2027

SDZV se je odzvalo na javno naznanilo Ministrstva za okolje in prostor z dne 24. 4. 2020 in za potrebe priprave Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave in Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje od 2022 – 2027 (NUV III) pripravilo predloge, ki bi občutno pripomogli k izboljšanju stanja voda. 

Predlogi, ki jih SDZV 29. oktobra 2020 naslovilo na MOP, so naslednji: 

 1. Vzpostavitev evidence vseh potencialnih vodnih virov v RS.
 2. Vzpostavitev evidence v preteklosti onesnaženih območij podzemne vode, določitev prioritet, priprava sanacijskih programov za prioritetne projekte in izvedba sanacijskih/remediacijskih ukrepov.
 3. Prepoved rabe FFS na VVO I ali ažurna in dostopna evidenca rabe na VVO I.
 4. Akcijski načrti za ukrepanje v primeru onesnaženja slovenskih vodotokov, ki so napajajo vodonosnike, iz katerih se izkorišča podzemna voda za namene javne oskrbe s pitno vodo.
 5. Seznam ukrepov za zmanjševanje razpršenega onesnaženja podzemne vode.
 6. Seznam ukrepov za preprečevanje prelivanja odpadne vode v vodotoke in prelivanja površinske vode v javno kanalizacijo.
 7. Novelacija predpisa, ki ureja obvezne gospodarske javne službe na področju urejanja voda za primere ukrepov v primeru onesnaženja podzemnih voda.
 8. Vzpostavitev hitrega obveščanja upravljavcev vodovodnih sistemov na podlagi rezultatov monitoringa podzemne vode v izjemnih primerih. 
 9. Plačilo koncesije za odvzem podzemne vode. 
 10. Vloga države pri vzpostavljanju pogojev za zmanjševanje razdrobljenosti vodovodnih sistemov in njihovega upravljanja.
 11. Obveznost lastnikov infrastrukture o vlaganjih v vodovodne in kanalizacijske sisteme.  
 12. Upravljanje kanalizacijskega sistema; čistilnih naprav, ločevalnikov maščob in lovilnikov olj. 
 13. Definicija izraza vodni vir.
 14. Sprememba označevanja zajetja.
 1. Informacije o ugotovitvah nadzora nad kakovostjo podzemne vode, ki niso zaznavne v monitoringu pitne vode in drugih monitoringih.
 2. Upravljanje kanalizacijskih priključkov, predlog spremembe Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in predlog spremembe Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v delu, ki obravnava kanalizacijske priključke.
 3. Ponovno določanje osnovnih kemijskih parametrov (kalcij, magnezij) v okviru monitoringa podzemne vode.
 4. Vzpostavitev odnosa izvajalcev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo s kmetovalci. 
 5. Poplavna varnost vodarne Brest na Ljubljanskem Barju.
 6. Sprememba Uredbe o kriterijih za določitev ter načina spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka. 
 7. Voda v akumulacijah.
 8. Odpadna voda za namakanje.
 9. Nadzor ter upravljanja s tveganji, ki so posledica emisij in imisij makro in mikroplastike v površinskih in podzemnih vodah.
 10. Nadzor in upravljanje s tveganji, ki so posledica emisij ostankov farmacevtskih ter podobnih učinkovin v površinskih in podzemnih vodah.
 11. Problematika visokogorskih jezer in alpskih rek.
 12. Nadzor nad epidemijo COVID-19.

Celoten dokument, ki vsebuje vsa pojasnila in argumentirane predloge SDZV, si lahko preberete tukaj.

 

Naslovna fotografija: Photo by Jon Flobrant on Unsplash

Sorodni prispevki