Scroll Top

Svetovni teden vode 2022 v Stockholmu

Po dveh letih premora je med 23. avgustom in 1. septembrom 2022 v Stockholmu ponovno potekal Svetovni teden vode. Dogodek, ki teče že od leta 1991, je v letih 2020 in 2021 prekinila pandemija Covida-19. Na Svetovnem tednu vode se zbere nekaj tisoč udeležencev, ki prihajajo iz zelo različnih sektorjev; na konferenco pridejo zastopniki vlad in mednarodnih organizacij, družina Združenih narodov je zelo številčno zastopana z agencijami, prisotnih je tudi veliko predstavnikov nevladnih organizacij, prav tako so zastopani predstavniki industrije. Med udeleženci je še najmanj znanstvenikov s področja tehničnih in naravoslovnih ved. Prisotni so tudi številni ministri, pristojni za vodo ali za vodno in sanitarno infrastrukturo, zlasti iz držav v razvoju. V letih pred epidemijo je bilo mogoče srečati tudi predsednike vlad in držav, tokrat jih v Stockholmu ni bilo. Čeprav se v svetu vsako leto dogaja kar nekaj podobnih dogodkov (npr. v Singapurju, v Budimpešti, v Dušambeju in še kje), je med vsemi dogodek v Stockholmu najpomembnejši in po udeležbi najštevilčnejši.

Svetovnega tedna vode ni mogoče opisati enoznačno. Formalno ga vodi znanstveni odbor, a večino sekcij in predavanj bi le stežka označili za znanstvene. Gre za dogodek, ki je mešanica političnega in strokovnega srečanja, na katerem se bolj kot o najnovejših strokovnih in znanstvenih dognanjih razpravlja o strategijah in političnih odločitvah pri upravljanju in vladovanju vode na globalni ter tudi regionalnih ravneh. Na dogodku, ki pripravlja smernice za politično diskusijo na najvišjem nivoju, teče beseda o novih politikah. Zato je to tudi lobističen dogodek, kjer se srečujejo predstavniki zelo različnih deležnikov s področja voda. Poleg javnih dogodkov, na katerih lahko sodelujejo vsi udeleženci, jih veliko poteka tudi za zaprtimi vrati. V preteklih letih so v okviru tega tedna v ozadju tekla tudi nekatera diplomatska pogajanja o prekomejnih vodnih telesih.

Slika: Prizorišče Svetovnega tedna vode 2022 v Stockholmu na Švedskem (foto: Mihael Brenčič).

Med glavnimi partnerji letošnjega Svetovnega tedna vode je bilo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. V njegovem imenu se je dogodka udeležila veleposlanica Tanja Miškova, ki je na ministrstvu zadolžena za diplomacijo na področju vode in krožnega gospodarstva. Ministrstvo je bilo glavni organizator sekcije »Podzemna voda: Povezovanje znanosti in politike«, kot soorganizator pa je sodelovalo še v sekciji »Vladovanje podzemne vode: doseganje ciljev trajnostnega razvoja z vključevanjem in sodelovanjem«. Veleposlanica Miškova je z govorom nastopila še na zaključnem seminarju, posvečenemu povezovanju in komunikaciji med znanostjo in politiko. Ta debata je bila povezana s prihajajočo konferenco Združenih narodov na visoki politični ravni, ki bo marca 2023 v New Yorku, in bo v celoti posvečena vodi. Če je bila Slovenija na tednu vode v preteklih letih povsem odsotna, je tokratno sodelovanje našega zunanjega ministrstva zelo pomemben premik v smeri večje prepoznavnosti naše države. Na ta način bomo dosegli prepoznavnost na področju, ki v mednarodnem političnem prostoru vedno bolj pridobiva na pomenu. Hkrati bomo kot država, v kateri tako zelo poudarjamo naše vodno bogastvo in znanje o vodah, začeli sodelovati tudi pri procesih odločanja o vodah na globalni ravni, izboljšali pa bomo tudi pretok informacij o različnih vidikih vode. Marsikatera informacija, ki se pojavi v Stockholmu, ali ideje, ki so predstavljene v razgovorih in okroglih mizah, so pomembne pri nadaljnjih usmeritvah in razvoju vodnih politik.

Za strokovnjaka, ki ni vpet v politiko odločanja in uradnega mednarodnega sodelovanja, je dogodek kot nekakšen laboratorij, v katerem lahko opazuje razumevanja vode na različnih nivojih in znotraj različnih organizacij. Prav tako lahko spremlja začetke različnih procesov odločanja, ki kasneje pomembno zaznamujejo tudi stroko.

Letošnji Stockholmski teden vode je potekal pod geslom »Videti nevidno: Vrednost vode« (ang. Seeing the Unseen: The Value of Water). Vsakokratni dogodek v Stockholmu je posvečen isti temi kot Svetovni dan vode v tekočem letu; letos je bila to podzemna voda pod geslom: »Podzemna voda: Skrito naj postane vidno« (ang. Groundwater: Making the unvisible visible). To geslo je na nek način odražalo tudi temo Svetovnega tedna vode, hkrati pa je nakazovalo nekakšno zadrego pri obravnavi podzemne vode. O podzemni vodi se je na dogodku veliko govorilo, a površno. Ne glede na to je bil storjen zelo pomemben korak naprej. Podzemna voda je prišla na dnevni red odločevalcev, ki kreirajo politiko vode na globalni ravni.

Kljub temu pa je bila prava in osrednja tema kongresa vrednotenje in vrednost vode, kar je odražalo tudi osrednje geslo dogodka. Proces vrednotenja vode, vsaj v deklarativnem pomenu, se je v mednarodnem merilu pričel že leta 2016. Danes smo soočeni z dejstvom, da je vrednost vode nekaj, o čemer neprestano govorimo. O vrednosti vode se govori celo takrat, ko bi to komajda pričakovali, na primer v mirovnih procesih, ko so vprašanja, povezana z vodo, pomemben mediator pri doseganju miru. Globalno vrednotenje vode spodbuja Svetovna banka za sodelovanje in razvoj, ki je tudi ustanovila Globalno partnerstvo za vodo (ang. Global Water Partnership). Na tednu vode so v seriji zelo zanimivih seminarjev ekonomisti Svetovne banke in OECD predstavili različne poglede na ekonomizacijo vode; od določanja tarif, subvencij, lastne cene, skrite cene in interne cene. Ta vprašanja o ekonomski vrednosti vode, ki se so jih dotaknili v svojih razpravah, so relevantna tudi pri nas.

Poleg vrednotenja vode so bile pomembne teme kongresa še odprtost in dostopnost podatkov o vodi, vprašanje enakopravnosti in enakosti spolov pri dostopu do vode, voda v mirovnih procesih ter krožno gospodarstvo na področju odpadnih vod. Pri slednjem je zanimivo, da številni razpravljavci niso več govorili o odpadni vodi (ang. waste water), temveč o uporabljeni vodi (ang. used water), ponekod pa (npr. v Južnoafriški republiki), kjer zaradi splošnega pomanjkanja vode intenzivno delajo na uveljavitvi tehnologij za ponovno uporabo sive vode, je to tudi že uradno sprejeta terminologija.

Čeprav bo geslo prihodnjega Svetovnega dneva vode v letu 2023 »Sodelovanje«, pa stockholmski Svetovni teden vode v letu 2023 temu geslu ne bo sledil, najverjetneje zato, ker bo to geslo konference Združenih narodov, ki bo potekala marca 2023 v New Yorku. Geslo prihodnjega Svetovnega tedna vode bodo »Inovacije«. Vzrok za takšno odločitev leži v dejstvu, da so za učinkovitejše gospodarjenje in upravljanje z vodami potrebne velike tehnološke in družbene spremembe, ki jih je mogoče doseči le z novimi pristopi in tehnologijami.

Prof. dr. Mihael Brenčič

Preberite še prispevek avtorja z naslovom Nobelova nagrada za vodo

Sorodni prispevki